Ajudes a l’excel·lència per a alumnes del CESAG (curs 2020-2021)

El Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez com a institució de l'Església Catòlica que presta el seu servei a la societat, ofereix ajudes específiques per a la realització dels estudis al CESAG en qualsevol de les seves titulacions per propiciar la igualtat d'oportunitats en funció de les necessitats individualitzades de cada alumne.

Les ajudes ofertes per a aquests estudis, són a càrrec dels fons propis de la Congregació Puresa de Maria i d'altres persones, empreses, institucions i entitats.

La convocatòria va adreçada als alumnes amb un expedient acadèmic excel·lent, que en el curs acadèmic 2020-2021 estiguin matriculats en el CESAG al segon curs de qualsevol de les titulacions impartides, i als alumnes que tinguessin concedida l'ajuda a l'excel·lència en el curs acadèmic 2019-2020 per a la renovació de la mateixa, en els dos casos sempre que compleixin els requisits acadèmics i econòmics de la present convocatòria


 • Import de l'Ajuda a l'Excel·lència

  20% de reducció de les Quotes de Docència

  La concessió de les ajudes a l'excel·lència suposa una reducció de les quotes de Docència durant els 3 o 4 últims cursos que conformen les titulacions de grau o doble grau respectivament. Sent necessari sol·licitar la seva renovació cada curs acadèmic en els terminis indicats i complir els requisits acadèmics i econòmics.

 • Termini de sol·licitud de l'ajut d'excel·lència i lloc de presentació

  Termini: del 28 de setembre al 9 d'octubre de 2020.
  Lloc de presentació: Administració del CESAG
  No s'atendran sol·licituds fora dels terminis establerts.

 • Documentació a presentar

  -Declaració de la renda de la unitat familiar
  -Fotocòpia del DNI
  -Fitxa de sol·licitud
  -Còpia del resguard de sol·licitud de la beca per a estudis universitaris al Ministeri d'Educació per al curs 2020-2021.

  Els impresos de sol·licitud estaran disponibles a secretaria, administració i al web del CESAG (http://www.cesag.org).

 • Renovació de l'ajuda a l'excel·lència

  Els alumnes que tenguessin concedida l'ajuda a l'excel·lència el curs 2019-2020 podran sol·licitar la renovació per al curs 2020-2021 i hauran de presentar la mateixa documentació en els mateixos terminis de sol·licitud.
 • Requisits acadèmics i econòmics per a la sol·licitud de l'ajut a l'excel·lència

  1. Estar matriculats en el CESAG al 2n curs de qualsevol de les titulacions impartides. Com a mínim ha d'estar matriculat en 48 crèdits.
  2. Estar en possessió d'un expedient acadèmic excel·lent.
  3. Tenir aprovades totes les assignatures matriculades del curs anterior.
  4. Amb caràcter general, no es concediran ajudes per als crèdits que excedeixin als recomanats per les autoritats que gestionen la titulació per al seu curs.
  5. L'import total concedit en concepte d'ajuda d'una o diverses beques tant públiques com privades, no podrà superar el cost d'honoraris de la Universitat (no es tindran en compte les ajudes concedides per a allotjament).
  6. Estar al corrent de pagament amb els Serveis Administratius del CESAG.
  7. No estar en possessió d'una altra titulació universitària.
  8. Haver estat beneficiari de la beca dels estudis universitaris concedida pel Ministeri d'Educació en el curs 2019-2020.
  9. Haver sol·licitat la beca d'estudis universitaris en el Ministeri d'Educació per al curs 2020-2021.
  10. Els ingressos familiars per a l'any 2019 no poden superar les quantitats establertes en la següent taula de llindars màxims:
  Unidad familiarLlindar Màxim de Renda
  Famílies d'un membre
  14.112,00 euros
  Famílies de dos membres
  24.089,00 euros
  Famílies de tres membres
  32.697,00 euros
  Famílies de quatre membres
  38.831,00 euros
  Famílies de cinc membres
  43.402,00 euros
  Famílies de sis membres
  46.853,00 euros
  Famílies de set membres
  50.267,00 euros
  Famílies de vuit membres
  53.665,00 euros
 • Resolució de sol·licitud de l'ajut a l'excel·lència

  La Direcció del CESAG analitzarà la situació econòmica i acadèmica, així com la resta de requisits de la present convocatòria, per a la resolució de la sol·licitud. La resolució de la sol·licitud podrà ser la concessió o denegació de l'ajut d'excel·lència, que es comunicarà per correu electrònic a l'adreça facilitada per l'alumne en la sol·licitud.

  La Direcció es reserva el dret de sol·licitar la documentació que consideri rellevant per verificar les dades declarades pel sol·licitant amb vista a la concessió, manteniment o renovació de l'ajuda. Es denegarà l'ajut quan no es proporcioni en la sol·licitud tota la informació requerida.

  Els alumnes que al·leguin la seva emancipació o independència familiar i econòmica, hauran d'acreditar fefaentment que compten amb els mitjans econòmics propis que els permeten aquesta independència al llarg del curs acadèmic, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual.

 • Sol·licitud i informació de la convocatòria en PDF

 • En resum (beques i ajudes a disposició)


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Menú