Beca de col·laboració CESAG. Curs 2020-2021

La concessió de les beques suposa el descompte en les quotes mensuals de 1900 euros anuals si es tracta de beques totals, 950 euros anuals si es tracta de beques parcials i 700 euros anuals si són puntuals. Cada alumne es bonificarà en les quotes de manera proporcional a la durada de la col·laboració que hagi prestat.

Tipus de beca de col·laboració:


 • Total: Entre 8 i 10 hores setmanals de col·laboració.
 • Parcial: Entre 3 i 5 hores setmanals de col·laboració.
 • Puntual: Tasques puntuals en dissabtes i esdeveniments. Inclou la possibilitat de substitucions d'altres col·laboradors quan aquests fallin.

Convocatòries


 • De l'1 al 29 juliol i del 2 al 8 de setembre de 2020. Per presentar la sol·licitud cal haver-se matriculat i presentat la documentació necessària per a la formalització de la matrícula prèviament o en el mateix moment.

  Així mateix,us informam que per a la gestió de qualsevol tràmit al servei de secretaria serà necessari la sol·licitud de cita prèvia al telèfon 971 792818. El dia de la cita assignada, i seguint les mesures de seguretat i prevenció, l'alumne haurà d'acudir a l' centre sense acompanyants i fent ús de la mascareta.

Durada de les beques:


 • Aquestes beques poden tenir una durada anual o semestral.
 • El primer període de col·laboració serà entre el 16 de setembre i el 31 de gener.
 • El segon període entre el 3 de febrer i el 18 de setembre (queda exclòs el mes d'agost)
 • ** El centre es guarda el dret a poder revocar en qualsevol moment la beca de col·laboració, ja sigui per motius disciplinaris, incompliment de les tasques encomanades, faltes d'assistència o qualsevol altre motiu greu segons el parer de la Direcció del centre.

Documentació a presentar:


 • Declaració de la renda.
 • Còpia de l'expedient acadèmic.
 • Fotocòpia del DNI
 • Resolució del Ministeri en el cas d'haver rebut beca d'estudis en el curs 2017-18
 • Fitxa de sol·licitud


 • Requisits per optar a una beca de col·laboració

  1. Estar matriculats al CESAG i cursar 2n, 3r 4t o 5è de qualsevol de les titulacions impartides. Com a mínim s'ha d'estar matriculat de 48 crèdits.
  2. Expedient acadèmic amb una nota mitjana igual o superior a 6 i, com a màxim, tenir dues assignatures pendents d'altres cursos.
  3. Estar al corrent de pagament.
  4. No estar en possessió d'una altra titulació universitària.
  5. No gaudir d'una altra beca concedida pel CESAG.
  6. Complir els requisits específics per a determinades col·laboracions.
  7. Acreditar una renda familiar el llindar del qual s'aproximi als valors de referència de la taula

  La renda neta de la unitat familiar de l'alumne no podrà superar els llindars següents:
  Famílies d'1 membre: 17.640,00 €
  Famílies de 2 membres: 30.111,00 €
  Famílies de 3 membres: 40.871,00 €
  Famílies de 4 membres: 48.539,00 €
  Famílies de 5 membres: 54.253,00 €
  Famílies de 6 membres: 58.566,00 €
  Famílies de 7 membres: 62.834,00 €
  Famílies de 8 membres: 67.081,00 €

  A partir del vuitè membre, s'afegiran 3.100 € per cada nou membre computable.

  La capacitat econòmica de la unitat familiar o llindar de renda s'obtindrà sumant els diferents elements de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi a l'efecte de l'IRPF de tots els membres de la unitat (germans i ascendents de 2n grau computen al 50% ), i restant a aquesta quantitat la quota resultant de l'autoliquidació.

  La Direcció del CESAG analitzarà la situació econòmica dels sol·licitants, tenint en compte, a més del llindar de renda de la unitat familiar, altres llindars secundaris (semblants als utilitzats per l'Administració pública per a la concessió d'ajudes a l'estudi) que atenen els béns patrimonials de la unitat familiar i els ingressos derivats del seu patrimoni mobiliari o immobiliari (valors cadastrals de finques urbanes i rústiques, capital mobiliari, guanys i pèrdues patrimonials) i rendiments per activitats econòmiques.

  En el cas d'activitats empresarials i professionals acollides al règim fiscal d'estimació objectiva o al d'estimació directa, l'estimació dels rendiments es farà aplicant criteris de rendibilitat real segons el parer de la Comissió d'Ajuts a l'Estudi, atenent les característiques pròpies de cada negoci. Així mateix, s'aplicarà el que disposa el paràgraf anterior en el cas de petites i mitjanes empreses els titulars siguin societats mercantils de les quals siguin socis, partícips, etc. algun o alguns dels membres computables de la unitat familiar que al seu torn siguin treballadors de les mateixes.

  Es denegarà l'ajut quan no es proporcioni en la sol·licitud tota la informació requerida, amb especial èmfasi en la declaració de participació o càrrecs en empreses, explicació d'activitats autònomes, o explicació de la raó de rendes declarades excepcionalment baixes per al tipus d'activitat laboral o empresarial desenvolupada.

  Els alumnes que al·leguin la seva emancipació o independència familiar i econòmica, hauran d'acreditar fefaentment que compten amb els mitjans econòmics propis que els permeten aquesta independència al llarg del curs acadèmic, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual.

  Podrà desestimar-se l'ajuda si existeix contradicció entre ingressos, patrimoni declarat i despeses.

 • Imprés de Sol·licitud


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Menú