Dificultats d’aprenentatge relacionades amb el desenvolupament cognitiu

Curs Acadèmic 2014-2015
CodiAssignaturaCrèditsSemestreTipusProfessor
(1) Dificultades de aprendizaje relacionadas con el desarrollo cognitivo (mención Pedagogía Terapéutica)6S2OPAna Core Ribot
Download PDFDescarrega la guia en PDF


DADES BÀSIQUES DE L'ASSIGNATURA


Nom de Mòdul Menció en Pedagogia Terapèutica
Mostra Dificultats d'aprenentatge relacionades amb el desenvolupament cognitiu
Assignatura (1) Dificultades de aprendizaje relacionadas con el desarrollo cognitivo (mención Pedagogía Terapéutica)
Codi Tipus OP
Crèdits 6
Curs 1r
Semestre S2
Grup (matí/tarda) MATÍ


DADES BÀSIQUES DEL PROFESSOR


Nom Ana Core Ribot

CV del professor

Departament Psicologia i intervenció en la primera infància
Correu electrònic [email protected]
Hores de tutoria Se indicarán durante el curso
Despatx 2
Llengua en què s'impartirà l'assignatura català i castellano
Ús docent d'altres llengües


DADES ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA


1. DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA

Justificació en el pla d´estudis

Dificultats d’aprenentatge relacionades amb el desenvolupament cognitiu, és una assignatura optativa que forma part de la Menció en Pedagogia Terapèutica. Aquesta assignatura és necessària per a l’obtenció d’aquesta menció.
L’alumne treballarà de manera general continguts relacionats amb el suport educatiu i la inclusió educativa; i de manera concreta, aspectes relacionats amb necessitats específiques derivades d’una discapacitat intel·lectual.


Descripció del mòdul en què s´ubica la matèria/assignatura

L’assignatura Dificultats d’aprenentatge relacionades amb el desenvolupament cognitiu està englobada en el mòdul de la Menció en Pedagogia Terapèutica, on es troben altres assignatures com Dificultats dEspecíficas d’Aprenentatge; Discapacitat sensorial i motora; Problemes de conducta i trastorns generalitzats del desenvolupament; i de manera més pràctica, la matèria relacionada amb els recursos educatius per a alumnes amb discapacitat o dificultats d’aprenentatge. D’aquesta manera, l’alumne tindrà una formació completa sobre la tasca docent d’atendre la diversitat a l’aula i sobre la coordinació que això implica.

La relació amb les altres matèries que formen part d’aquest mòdul, és fonamental per entendre la globalitat d’aquesta menció, ja que cadascuna d’elles aporta uns coneixements necessaris per poder entendre les necessitats comunes i específiques que es poden trobar en una aula i, per tant, comprendre i buscar les estratègies adequades per poder satisfer-les i així, atendre la diversitat en una escola inclusiva.


Relació amb altres matèries

Aquesta matèria té la seva base en l’assignatura de “Educació Inclusiva”, ja que la seva fonamentació es troba en els pilars d’una escola on les necessitats de tots els alumnes estiguin ateses. De la mateixa manera, la relació amb assignatures com “Didàctica general” i “Innovació educativa”, està directament referida a la programació i utilització d’estratègies metodològiques eficaces per atendre a tots i cadascun dels alumnes que tenim a les aules.


Relació amb el perfil de la professió

El docent ha de considerar la diversitat d’alumnes que es trobarà a l’aula, així com detectar determinades necessitats específiques per poder donar la resposta més adequada a elles i planificar de manera que tots els alumnes, puguin participar en el procés d’ensenyament i aprenentatge. A més, ha de saber com, quan i per a què coordinar-se amb la resta del personal docent o amb altres professionals si es requereix.


Coneixements previs necessaris

Caldrà que, al mateix temps que es cursa aquesta assignatura, s’estiguin cursant a més “Educació Inclusiva”, “Didàctica General” i “Dificultats Específiques d’Aprenentatge”, ja que són el complement requerit per entendre les bases de la matèria i per poder programar correctament.2. COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ QUE L'ASSIGNATURA/MATÈRIA CONTRIBUEIX A ASSOLIR

Competències generals del CESAG que l´assignatura/matèria contribuieix a assolir

Competències específiques de la titulació que l´assignatura/matèria contribueix a assolir

CMPT 1: Sap què és la discapacitat i les seves possibles repercussions en la vida educativa.
-Explica les característiques i definicions de discapacitat
-Analitza les repercussions que els diferents tipus de discapacitat tenen en la vida social, familiar i escolar dels afectats

CMPT 2: Coneix els principis de l’Educació Inclusiva.
-Identifica els principis filosòfics d’una escola inclusiva
-Descriu les característiques d’una escola inclusiva

CMPT 3: És capaç d’identificar les principals causes de discapacitat intel · lectual.
-Descriu les característiques més significatives de les diferents causes de discapacitat intel · lectual

CMPT 4: Identifica les necessitats educatives, psicològiques, socials i afectives dels alumnes amb discapacitat intel · lectual.
-Enumera les característiques psicoeducatives, socials, afectives, cognitives, mnèsiques i atencionals i de la personalitat de les persones amb discapacitat intel · lectual.
-Descriu les necessitats educatives, psicològiques, socials i afectives més significatives de les persones que presenten una discapacitat intel · lectual.

CMPT 5: Sap les principals pautes d’intervenció educativa amb alumnes que presenten una discapacitat cognitiva.
-Explica les pautes d’intervenció en l’entorn educatiu i familiar més adequades amb alumnes amb discapacitat intel·lectual

CMPT 6: És capaç de fer una adaptació curricular amb un alumne que presenta discapacitat intel · lectual.
-Identifica els principis filosòfics que es relacionen amb les adaptacions curriculars com a resposta educativa a la diversitat dels alumnes
-Pot fer una adaptació curricular destinada a un alumne amb discapacitat intel·lectual

CMPT 7: Coneix els criteris d’identificació de les altes capacitats
-Reconeix les característiques de les altes capacitats

CMPT 8: Sap les principals pautes d’intervenció educativa amb alumnes amb altes capacitats.
-Explica les característiques psicològiques, socials, educatives i familiars dels alumnes que presenten altes capacitats
-Explica com treballar amb alumnes que presenten altes capacitats tant en l’entorn escolar com en el familiar

CMPT 9: És capaç de fer una adaptació curricular amb un alumne que presenta una situació d’altes capacitats.
-Pot elaborar una adaptació curricular destinada a un alumne amb altes capacitats.

CMPT 10: Té coneixements per treballar amb les famílies d’alumnes amb discapacitat intel · lectual o altes capacitats
-Pot treballar de forma eficaç amb famílies els fills tenen una discapacitat intel · lectual
-Pot treballar de forma eficaç amb famílies els fills tenen altes capacitats


Competències transversals3. OBJECTIUS/COMPETÈNCIES (RESULTATS D'APRENENTATGE)


4. CONTINGUTS

1. Conceptes generals:
-Necessitats Específiques de Suport Educatiu derivades de Discapacitat Intel·lectual
-Necessitats Específiques de Suport Educatiu derivades d’Altes Capacitats

2. Resposta educativa a la diversitat

3. Intervenció a l’aula:
-Pautes, estratègies metodològiques i adaptacions.5. METODOLOGIA

Modalitats organitzatives
Interacció professor-estudiant (presencial/on-line) Centrades en el professor Classes teòriques
Classes práctiques
30%
Centrades en l'estudiant Exposició de treballs
Seminaris - Tallers
Activitat avaluativa
10%
Treball autònom d'estudiant (no presencial) Estudi i treball individual Estudi de teoria / Relació teoria - pràctica
Preparació de treballs
Preparació de activitat avaluativa
30%
Estudi i treball en grup Estudi de teoria / Relació teoria - pràctica
Preparació de treballs
Preparació de activitat avaluativa
30%


Cronograma setmanal
Descarrega el cronograma


6. AVALUACIÓ

Estratègies avaluatives
Resultats d´aprenentatge

Estratègies avaluatives:

NR: La presentació d’aquestes proves o processos d’avaluació es pot efectuar únicament en la convocatòria de juny, dins del context de l’avaluació contínua. En cap cas es podran presentar, per tant, en l’avaluació extraordinària (setembre).

R: Sempre que l’alumne hagi emplenat un procés i seguiment de l’assignatura: en cas de no haver superat, podrà efectuar una segona avaluació en la convocatòria extraordinària de setembre.

Els treballs i projectes no són recuperables. S’anirà oferint un feedback al llarg del curs perquè l’alumne pugui modificar el que calgui, dins de la mateixa convocatòria de juny. 
La Participació i Implicació en l’assignatura, estan relacionades amb l’actitud que tingui l’alumne en relació a aquesta. S’avaluaran mitjançant un registre que durant tot el semestre, durà a terme la professora, per tant, no seran recuperables a la convocatòria de setembre.

Les proves escrites sí que podran recuperar-se en la següent convocatòria en cas d’haver tret una nota per sota del 5.

Resultats d’aprenentatge:

-Explica les característiques i necessitats més comunes d’alumnes amb NESE derivades d’una discapacitat intel·lectual o d’altes capacitats
-Identifica els principis filosòfics d’una escola inclusiva

-Descriu les característiques d’una escola inclusiva i les argumenta la base de la satisfacció de les diferents necessitats educatives

-Identifica les característiques psicoeducatives, socials, afectives, cognitives, mnèsiques i atencionals de les persones amb discapacitat intel · lectual i de les persones amb altes capacitats
-Relaciona les necessitats educatives més significatives de les persones que presenten una discapacitat intel·lectual i de les persones que presenten altes capacitats, amb una resposta educativa adequada i inclusiva
-Explica i aplica les pautes d’intervenció en l’entorn educatiu més adequades en relació als alumnes amb discapacitat intel·lectual i en relació als alumnes amb altes capacitats
-Identifica els principis filosòfics que es relacionen amb les adaptacions curriculars com a resposta educativa a la diversitat dels alumnes

Instruments d'avaluació i el seu pes en la qualificació

Instrument Pes en la
qualificació (%)
Mínims Caràcter

Treballs pràctics i exposicions

50%No hi ha mínimsNo Recuperable (N.R.): Veure "Estratègies avaluatives"

Prova de test i desenvolupament

40%50% (nota: 5)Recuperable (avaluació extraordinària)

Registre de participació

10%No hi ha mínimsNo Recuperable (N.R.): Veure "Estratègies avaluatives"


Mecanismes de seguiment de la matèria/assignatura

Segons les Normes Acadèmiques, al Punt 2 de l’article 15 del Capítol IV:

L’assistència a classe ia les activitats docents presencials, la comprovació correspon a cada professor, és obligatòria per a tots els alumnes. La inassistència comprovada i injustificada a més d’un terç de les hores lectives impartides en cada assignatura, pot tenir com a conseqüència la impossibilitat de presentar-se a examen en la convocatòria ordinària del mateix curs acadèmic. En el cas que s’apliqués aquesta conseqüència, la pèrdua de convocatòria s’estendrà automàticament a la convocatòria extraordinària. Amb caràcter general, es considera pendent de compliment de l’escolaritat obligatòria de l’assignatura.

L’alumne ha de considerar que l’assignatura és presencial, i que per tant és convenient que participi de les activitats corresponents a l’avaluació contínua.

L’adequació de la sintaxi, l’ortografia i l’ús de la terminologia repercutiran en la qualificació de les diferents proves d’avaluació. No obtindran la qualificació de cinc aquelles proves d’avaluació que no reuneixin els requisits bàsics de correcció ortogràfica i gramatical, així com de presentació de treballs.


7. RECURSOS

Bibliografia bàsica

GARCÍA, J. M., PÉREZ, J. i BERRUEZO, P. P. (2002). Discapacidad intelectual. Desarrollo, comunicación e intervención. Madrid: CEPE.
LÓPEZ GARZÓN, J.C. (2012). Didáctica para alumnos con altas capacidades. Madrid: Síntesis.
STAINBACK, S; STAINBACK, W. (2007). Aula inclusivas: un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Madrid: Narcea.

 


Bibliografia complementària

AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) (2011). Discapacidad intelectual : definición, clasificación y sistemas de apoyo . Madrid: Alianza.
ADROHER, A. (Coord.) (2004). Discapacidad e integración: familia, trabajo y sociedad. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas.
ARAGÓN, Z. (2010). Guía práctica para el alumnado con altas capacidades intelectuales en el sistema educativo. Madrid: Adhara.
ARNÁIZ, P. i GUERRERO, C. (Eds.) (1999). Discapacidad psíquica: formación y empleo. Málaga: Aljibe.
BASSEDAS, E. (2010). Alumnado con discapacidad intelectual y retraso del desarrollo. Barcelona: Graó.
BENEDET, M. J. (1991). Procesos cognitivos de la deficiencia mental. Concepto, evaluación y bases para la intervención. Madrid: Pirámide.
ESCRIBANO, A.; MARTÍNEZ, A. (2013). Inclusión educativa y profesorado inclusivo : aprender juntos para aprender a vivir juntos. Madrid: Narcea.
MARTÍNEZ, M.; GUIRADO, A. (Coords) (2012). Altas capacidades intelectuales : pautas de actuación, orientación, intervención y evaluación en el periodo escolar. Barcelona: Graó.
MOLINA, S. i ARRAIZ, A. (1993). Procesos y estrategias cognitivas en niños deficientes mentales. Madrid: Pirámide.
MOLINA, S. (1994). Deficiencia mental. Aspectos psicoeducativos y educativos. Málaga: Aljibe.
MONTOBBIO, E. (1995). El viaje del Señor Down al mundo de los adultos. Barcelona: Masson.
MONTOBBIO, E. (1995). La identidad difícil. El falso yo en la persona con discapacidad psíquica. Barcelona: Masson.
PEREDA, C. (2012). Discapacidades e inclusión social. Barcelona: Obra Social, Fundación la Caixa.
VEGA, A. (2001). La educación de los niños con Síndrome de Down. Principios y prácticas. Salamanca: Amarú.
VERDUGO, M. A. (1997). P.H.S. Programa de Habilidades Sociales. Programas conductuales alternativos. Salamanca: Amarú.
VERDUGO, M.A. (2000). P.V.D. Programa de Habilidades de la Vida Diaria. Programas conductuales alternativos. Salamanca: Amarú.
VERDUGO, M. A.; GUTIÉRREZ, B. (2011). Discapacidad intelectual : adaptación social y problemas de comportamiento. Madrid: Pirámede.
VERDUGO, M. A. (Ed.). Familias y Discapacidad Intelectual. Madrid: FEAPS.


Altres recursos

Cuadernos de pedagogía. Barcelona: Wolters Kluver. ISSN: 0210-0630. Revista mensual

Aula de Innovación Educativa. Barcelona: Graó. ISSN: 1131-995X. Revista mensual.
Guix. Barcelona: Graó. ISSN 0213-858. Revista mensual

Servei d’Atenció a la Diversitat: http://weib.caib.es/Centres/serveis/servei_atencio_diversitat_.htm
Suports: revista catalana d’educació especial i atenció a la diversitat. Barcelona: Vic Eumo. ISSN: 1138-4336. Revista semestral.


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Menú