Formació Instrumental

Curs Acadèmic 2017-2018
CodiAssignaturaCrèditsSemestreTipusProfessor
0000005475(1) Formación instrumental (mención Educación Musical)6AnualOPDr. Francesc Vicens Vidal
Download PDFDescarrega la guia en PDF


DADES BÀSIQUES DE L'ASSIGNATURA


Nom de Mòdul Menció en Educació Musical
Mostra Formació Musical
Assignatura (1) Formación instrumental (mención Educación Musical)
Codi 0000005475 Tipus OP
Crèdits 6
Curs 2n
Semestre Anual
Grup (matí/tarda) Matí


DADES BÀSIQUES DEL PROFESSOR


Nom Dr. Francesc Vicens Vidal

CV del professor

Departament Expressió artística
Correu electrònic [email protected]
Hores de tutoria Se indicarán el primer día de clase
Despatx 13
Llengua en què s'impartirà l'assignatura Català
Ús docent d'altres llengües


DADES ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA


1. DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA

Justificació en el pla d´estudis

Amb aquesta matèria es pretén ampliar els fonaments del llenguatge musical (afinació, educació de l’oïda i del ritme, lectura i escriptura musicals, anàlisi i audició, principis d’harmonia i instrumentació, improvisació i creativitat), així com familiaritzar-se amb els instruments musicals que podem utilitzar dins l’aula. Per altra banda, es treballarà l’educació vocal posant especial atenció al gest i al repertori. Tot plegat es durà a terme mitjançant l’aplicació de noves tecnologies.


Descripció del mòdul en què s´ubica la matèria/assignatura

Fonaments del Llenguatge Musical (1r-2n semestre / 6 ECTS)
Educació Vocal, Rítmica i Auditiva (3r-4t semestre / 6 ECTS)
Formació Instrumental (6è semestre / 6 ECTS)
Tecnologies Aplicades a l’Educació Musical (7è semestre / 6 ECTS)
Música com Expressió Cultural (8è semestre / 6 ECTS)


Relació amb altres matèries

Aquesta assignatura té relació amb les següents, desenvolupades en altres mòduls:

Recursos Tecnològics en Educació, Innovació Educativa, Desenvolupament de la Personalitat Docent, Didàctica de l’Educació Plàstica i Visual i Didàctica de l’Educació Musical


Relació amb el perfil de la professió

La finalitat d’aquesta etapa és la contribució al desenvolupament personal, intel·lectual i social de la població escolar mitjançant els processos d’ensenyament-aprenentatge dels continguts curriculars centrats en l’autoconeixament i l’autonomia personal, el coneixement de l’entorn i les habilitats socials i lingüístiques. L’assignatura permet al futur docent dotar-lo d’eines essencials a l’hora d’afavorir el desenvolupament integral de l’infant, la seva expressivitat i creativitat, dins l’àmbit de l’educació primària. Així mateix permet engegar projectes de treball emmarcats dins l’àmbit artístic i musical en particular. És per això que utilitzarem la música per integrar el llenguatge musical dins el perfil professional. Així, el mestre d’educació primària haurà d’assolir les competències musicals adients a partir d’una formació eminentment pràctica. Dins aquest context la música possibilitarà la capacitat de crear materials didàctics interdisciplinars que a partir de la música ens permetin aproximar-nos a l’entorn d’una manera lúdica i a l’hora rigorosa.


Coneixements previs necessaris

És recomenable tenir superada l’assignatura Fonaments del Llenguatge Musical (4446) i Educació Vocal, Rítmica i Auditiva (4449)2. COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ QUE L'ASSIGNATURA/MATÈRIA CONTRIBUEIX A ASSOLIR

Competències específiques

Competències específiques comunes
CEC3. Capacitat per organitzar l’ensenyament utilitzant de forma integrada els sabers disciplinars, transversals i multidisciplinars adequats al respectiu nivell educatiu.
CEC10. Capaç de tenir una imatge realista de si mateix i d’autoregular-se.
CEC11. Capacitat per assumir la necessitat de desenvolupament professional continuu, mitjançant l’autoevaluació de la pròpia pràctica.
CEC12. Capaç de generar expectatives positives sobre l’aprenentatge i el progrés integral del nin.

Competències específiques del títol
CEP56. Adquirir recursos per fomentar la participació durant la vida en activitats musicals i plàstiques dins i fora de l’escola.

Competències modulars
CM4. Conèixer els instruments musicals escolars, sinfònics i tradicionals.
CM6. Conèixer les tècniques bàsiques de l’harmonització i la seva aplicació didàctica.
CM7. Adquirir habilitats per desenvolupar-se correctament front a una agrupació vocal o instrumental.
CM11. Saber aplicar els fonaments i les tècniques de l’Educació Musical.


Competències genèriques

Instrumentals
CGI3. Capacitat d’organització i planificació.
CGI5. Coneixements generals bàsics sobre l’àrea d’estudi.
CGI6. Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua.

Personals
CGP7. Habilitats interpersonals.
CGP8. Treball en equip.

Sistèmiques
CGS11. Capacitat d’aprendre.
CGS13 Capacitat per treballar de forma autònoma.
3. OBJECTIUS/RESULTATS D'APRENENTATGE

- Conèixer, desenvolupar i avaluar els continguts del currículum d’educació artística  mitjançant  recursos  didàctics  apropiats  i  promoure  les competències corresponents en els estudiants, com també conèixer la metodologia  i  els  recursos  apropiats  que  han  d’utilizar-se  en  els processos d’ensenyament-aprenentatge de l’educació musical.
– Adquirir  la  capacitat  d’utilitzar  els  diversos  tipus  d’instruments musicals escolars, a més d’aplicar un repertori adequat per a ells.
– Conèixer i dominar els principis d’expressió i comunicació corporal, més directament relacionats amb el fet musical i amb la rítmica i la dansa, així com els fonaments del llenguatge musical, les seves tècniques de representació i els fonaments d’harmonia i ser capaç d’utilitzar referències variades per a la improvisació individual o en grup.
– Conèixer i dominar el cant com a recurs indispensable en educació musical i les possibilitats del gest com expressió necessària per a la direcció d’una agrupació musical i les possibilitats del gest com expressió  necessària  per a  la  direcció d’una  agrupació  coral o instrumental infantil, així  com adquirir  un repertori de cançons i audicions adequat per a l’etapa educativa corresponent.
– Aprofundir en la utilització dels recursos necessaris que permeti realitzar arranjaments i adaptacions per a les   diverses agrupacions instrumentals i vocals escolars i donar resposta a la diversitat dels alumnes.
– Adquirir  autonomia  i  domini  en  la  improvisació i en  la  creació musical d’activitats escolars, rítmiques i melòdiques, a  una  o méss veus i la seva relació amb altres disciplines en l’etapa educativa corresponent.
– Adquirir  la   capacitat  d’emprar recursos  informàtics  per a l’elaboració de material didàctic musical.

 4. CONTINGUTS

Mòdul 1: Agrupacions Instrumentals
– Contextualització històrica i repertori de les principals agrupacions instrumentals
– Anàlisi i aplicacions didàctiques

Mòdul 2: Les Agrupacions Instrumentals  Escolars
–          Descripció i repertori
–          Principis bàsics d’harmonia tonal i modal aplicada
–          Improvisació i creativitat
–          Organització de l’assaig a l’aula

Mòdul 3: L’educació Instrumental I (instrument melòdic)
–        Tècnica,  gest, afinació i respiració
–          Els repertoris i els cançoners
–         Aplicacions a l’aula

Mòdul 4: Educació Instrumental II (instrument polifònic)
–         Tècnica,  gest, afinació i respiració
–          Els repertoris i els cançoners
–         Aplicacions a l’aula5. METODOLOGIA

Modalitats organitzatives
Interacció professor-estudiant (presencial/on-line) Centrades en el professor Sessions teòriques
Sessions pràctiques
20%
Centrades en l'estudiant Seminaris
Pràctiques de laboratori
Proves d'avaluació
20%
Treball autònom d'estudiant (no presencial) Estudi i treball individual Preparació de tasques
Estudi
30%
Estudi i treball en grup Elaboració de projectes
Estudi
30%


Cronograma setmanal
Descarrega el cronograma


6. AVALUACIÓ

Instruments d'avaluació i el seu pes en la qualificació

Resultats d'aprenentatge

Instrument Pes en la
qualificació (%)
Mínims Caràcter

- Conèixer, desenvolupar i avaluar els continguts del currículum d’educació artística  mitjançant  recursos  didàctics  apropiats  i  promoure  les competències corresponents en els estudiants, com també conèixer la metodologia  i  els  recursos  apropiats  que  han  d’utilizar-se  en  els processos d’ensenyament-aprenentatge de l’educació musical.

– Capacitat  per  conèixer,  comprendre  i  valorar  les  manifestacions perceptives,    estètiques,    creatives,    interpretatives,    comunicatives, expressives i representacionals en l’àmbit musical dels alumnes de diferents cultures, en relació al seu desenvolupament i context social, familiar i cultural, amb les característiques i diferències individuals.

– Conèixer, seleccionar, analitzar i valorar obres musicals de diferents estils, temps i cultures i els fonaments de la cultura i patrimoni musical tant popular com folklòric.

– Adquirir  la  capacitat  d’utilitzar  els  diversos  tipus  d’instruments musicals escolars, a més d’aplicar un repertori adequat per a ells.

– Conèixer i dominar els principis d’expressió i comunicació corporal, més directament relacionats amb el fet musical i amb la rítmica i la dansa, així como els fonaments del llenguatge musical, les seves tècniques de representació i els fonaments d’harmonia i ser capaç d’utilitzar referències variades per a la improvisació individual o en grup.

– Conèixer i dominar el cant com a recurs indispensable en educació musical i les possibilitats del gest com expressió necessària per a la direcció d’una agrupació musical i les possibilitats del gest com expressió  necessària  per a  la  direcció d’una  agrupació  coral o instrumental infantil, així  com adquirir  un repertori de cançons i audicions adequat per a l’etapa educativa corresponent.

– Aprofundir en la utilització dels recursos necessaris que permeti realitzar arranjaments i adaptacions per a les   diverses agrupacions instrumentals i vocals escolars i donar resposta a la diversitat dels alumnes.

– Adquirir  autonomia  i  domini  en  la  improvisació i en  la  creació musical d’activitats escolars, rítmiques i melòdiques, a  una  o méss veus i la seva relació amb altres disciplines en les etapes educatives corresponents.

– Adquirir  la   capacitat  d’emprar recursos  informàtics  per a l’elaboració de material didàctic musical.

– Desenvolupar activitats i tasques que mitjançant l’experiència artística permetin desenvolupar globalment altres aspectes del currículum.

Prova pràctica (instrument melòdic i polifònic). Registres: veure cronograma

50%5/10 (sobre cada tasca)Recuperable (Avaluació ordinària)

Carpeta de tasques

40%5/10Recuperable (Avaluació extraordinària)

Assistència.

La inassistència comprobada i injustificada a més d’un terç de les hores lectives de l’assignatura tendrà com a conseqüència la imposibilitat de presentar-se a examen en la convocatòria ordinària. En el suposat que s’aplicarà dita conseqüència, la pèrdua de convocatòria s’extendrà automàticament a la convocatòria extraordinària.

10%Es podrà faltar a 4 sessionsNo Recuperable


Mecanismes de seguiment de la matèria/assignatura

-Tutoria de seguiment presencial
-Tutoria de seguiment on line
-Guia docent
-Dossier de l’assignatura


7. RECURSOS

Bibliografia bàsica

Bibiloni, B. (1998). Cançons per instrumental Orff. Barcelona: Amalgama
Guerra, E. (1983). Canciones Dos. Para flauta y guitarra. Barcelona: Ediciones Hal Leonard.
Miralpeix, A. (1998). Repertori instrumental I i II: per a grups de cambra i grups instrumentals. Barcelona: Amalgama Edicions.
Miralpeix, A. (2001). És quan canto que hi veig clar. Barcelona: Dinsic
Molina, E. (1995). Piano complementario II. Madrid: Real Musical.


Bibliografia complementària

Bibiloni, B. (2004). Vint cançons tradicionals. Berga: Amalgama Ed.
Calatayud, B. (1975). Danzas típicas de Mallorca. Para piano o canto y Piano. Madrid: U.M.E.
Escudero, M. (s/f) Canciones populares de España. Para 1, 2 o 3 flautas dulces sopranos. Cuadernos I al V. Madrid: Unión Musical España.
Haendel, G.F. Nueve piezas para flauta dulce soprano y guitarra; o flauta contralto y guitarra.
Maria, M. & Vicens, F. (2014). El bestiari de les galàxies. Cantata infantil. Palma: Documenta Balear
Molins,G. (1997). Álbumes para Flauta y percusión. Barcelona: CLIVIS.
Mönkemeyer, H. (1971). Método para tocar la flauta dulce contralto. Celle: Moeck Verlag.
Ochs, G. (comp.) (1964). Musik der Gotik. Celle: Hermann Moeck Verlag. (piezas del S. XIII al XV arregladas para 3 flautas dulces).
Pol, A. (s/f). Folklore Musical Mallorquín, Colección de Canciones populares de Mallorca, I. Para canto y piano. Barcelona: Boileau.
Wood, A. (2011). Ukelele for Dummies. Chichester: The Atrium


Altres recursos

Aula virtual del CESAG


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Menú