Fonaments del llenguatge musical

Curs Acadèmic 2014-2015
CodiAssignaturaCrèditsSemestreTipusProfessor
(1) Fonaments del llenguatge musical (menció Educació Musical)6S1OPDr. Francesc Vicens Vidal
Download PDFDescarrega la guia en PDF


DADES BÀSIQUES DE L'ASSIGNATURA


Nom de Mòdul Menció en educació musical
Mostra Fonaments del Llenguatge Musical
Assignatura (1) Fonaments del llenguatge musical (menció Educació Musical)
Codi Tipus OP
Crèdits 6
Curs 1r
Semestre S1
Grup (matí/tarda) Matí


DADES BÀSIQUES DEL PROFESSOR


Nom Dr. Francesc Vicens Vidal

CV del professor

Departament Didàctiques específiques
Correu electrònic [email protected]
Hores de tutoria S'indicarà a la primera sessió/Se indicará en la primera sesión
Despatx 13
Llengua en què s'impartirà l'assignatura Català
Ús docent d'altres llengües Anglès


DADES ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA


1. DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA

Justificació en el pla d´estudis

Amb aquesta matèria es pretén fonamentar la base teòrica i pràctica del llenguatge tècnic de la menció en educació musical. Per això, s’aprofundirà en el coneixement del llenguatge musical i en el seu ús en distints contextos didàctics.


Descripció del mòdul en què s´ubica la matèria/assignatura

Fonaments del llenguatge musical (1r-2n semestre / 6 ECTS)
Educació vocal, rítmica i auditiva (3r-4t semestre / 6 ECTS)
Formació instrumental (6è semestre / 6 ECTS)
Tecnologies aplicades a l’educació musical (7è semestre / 6 ECTS)
Música com expressió cultural (8è semestre / 6 ECTS)


Relació amb altres matèries

Didàctica de l’Educació Musical
Didàctica de les matemàtiques
Habilitats lingüístiques


Relació amb el perfil de la professió

El llenguatge musical com a mitjà d’expressió en l’etapa infantil 0-6 ens servirà per integrar les bases tècniques de la disciplina musical. El mestre que es decanti per la menció de música assumirà les competències musicals en base a una formació eminentment pràctica. La matèria possibilitarà estratègies d’aprenentatge mitjansant la música.


Coneixements previs necessaris

Cap. Es recomana una bona predisposició2. COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ QUE L'ASSIGNATURA/MATÈRIA CONTRIBUEIX A ASSOLIR

Competències generals del CESAG que l´assignatura/matèria contribuieix a assolir

Competències específiques de la titulació que l´assignatura/matèria contribueix a assolir

a) Competències Específiques Comuns
CEC1. Capacitat per comprendre la complexitat dels processos educatius en general i dels processos d’ensenyament i aprenentatge en particular.
CEC2. Sòlida formació cientificocultural
CEC3. Capacitat per organitzar l’ensenyament utilitzant de forma integrada els sabers disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu.
CEC4. Capacitat per utilitzar i incorporar adequadament en les activitats d’ensenyament-aprenentatge les tecnologies de la informació i la comunicació.
CEC6. Capacitat per utilitzar l’avaluació com a element regulador i promotor de la millora de l’ensenyament i de l’aprenentatge.
CEC7. Capacitat per desenvolupar la seva tasca educativa en el marc d’una educació inclusiva.
CEC9. Capacitat per col · laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l’entorn.
CEC10. Capaç de tenir una imatge realista de si mateix i de autoregular-se.
CEC11. Capacitat per assumir la necessitat de desenvolupament professional continu, mitjançant l’autoavaluació de la pròpia pràctica.
CEC12. Capaç de generar expectatives positives sobre l’aprenentatge i el progrés integral de l’infant.
CEC16. Capacitat per generar noves idees (creativitat) en el desenvolupament de la seva tasca educativa.

b) Competències Específiques del títol
CEP54. Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
CEP55. Conèixer el currículum escolar de l’educació artística, en els aspectes plàstics, audiovisual i musical.
CEP56. Adquirir recursos per fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins i fora de l’escola.

c) Competències Modulars
CM1. Valorar l’expressió musical com un nivell comunicatiu privilegiat en el procés d’aprenentatge dels alumnes.
CM2. Dominar la teoria i la didàctica del llenguatge musical, els fonaments i les tècniques de programació de l’àrea i disseny de les sessions, així com les estratègies d’intervenció i d’avaluació dels resultats.
CM3. Conèixer el funcionament de la veu com a mitjà d’expressió i com a instrument musical de referència.
CM5.Conocer el desenvolupament vocal de 0 a 12 anys i la seva intervenció educativa.
CM6. Conèixer les tècniques bàsiques de l’harmonització i la seva aplicació didàctica.
CM10. Desenvolupar el sentit estètic, la creativitat i la sensibilitat artística.
CM11. Saber aplicar els fonaments i les tècniques de l’Educació Musical.
CM12. Relacionar la expresión musical con las distintas áreas que configuran el currículo de primaria, incidiendo en el desarrollo de la creatividad y las distintas manifestaciones expresivas y artísticas.
CM13. Saber detectar dificultats fòniques, cognitives, de percepció auditiva i de relació social, a partir d’indicis corporals i motrius.
CM14. Saber aplicar els fonaments i les tècniques de l’expressió musical en l’àmbit quotidià escolar i extraescolar.
CM.15. Conocer las principales línes de investigación educativa y su contribución a la fundamentación de la práctica docente en educación musical.


Competències transversals

Instrumentals
CGI3. Capacitat d’organització i planificació.
CGI5. Coneixements generals bàsics sobre l’àrea d’estudi.
CGI6. Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua.

Personals
CGP7. Habilitats interpersonals.
CGP8. Treball en equip.

Sistèmiques
CGS11. Capacitat d’aprendre.
CGS13 Capacitat per treballar de forma autònoma.
3. OBJECTIUS/COMPETÈNCIES (RESULTATS D'APRENENTATGE)

-Conèixer els fonaments musicals del currículum de l’etapa, així com les teories sobre l’adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.

-Aconseguir un domini bàsic de la didàctica i la Pedagogia específica de l’educació musical; així com les tècniques de programació, disseny de sessions, elecció i creació de recursos a partir dels continguts del currículum que permetin fonamentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins i fora de l’escola.

-Conèixer i utilitzar cançons per a promoure l’educació auditiva, rítmica i vocal. I saber utilitzar el joc com a recurs didàctic, Així com dissenyar activitats d’aprenentatge basades en principis lúdics.

-Conèixer, valorar i seleccionar obres musicals i artístiques de referència de tots els estils, temps i cultures i els fonaments de la cultura i patrimoni popular amb especial referència al folklore propi de les Illes Balears, així com conèixer les etapes més destacades de la història de la música i la seva transcendència.

-Aguditzar l’oïda en el reconeixement de les qualitats texturals, tímbriques, formals, dinàmiques, rítmiques, melòdiques i harmòniques.

-Conèixer i dominar els principis d’expressió i comunicació corporal, més directament relacionats amb el fet musical i amb la rítmica i la dansa, així com els fonaments del llenguatge musical, les seves tècniques de representació i els fonaments d’harmonia i utilitzar referències variades per a la improvisació.

-Reconèixer i valorar l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.

-Adquirir la capacitat de tenir cura de la pròpia veu i la dels alumnes.

-Conèixer, comprendre i valorar les manifestacions perceptives, estètiques, creatives, interpretatives, comunicatives, expressives i de representació en l’àmbit plàstic, visual i musical, dels alumnes de diferents cultures, en relació al seu desenvolupament i el seu context social, familiar i cultural, amb les seves característiques i diferències individuals.4. CONTINGUTS

Mòdul I
Sensibilització musical, pulsació, compàs binari, itervalo de 3a menor, fonomímia i solmización (sol-mi), ritme sil · làbic (1), repertori específic amb extensió de 3 notes. Notes SOL – MI. Accent sintètic.

Mòdul II
Pulsació regular, compàs binari de dos i quatre temps, itervalo de 3a menor i 2a major, fonomímia i solmización (la-sol-mi), ritme sil · làbic (2), repertori específic amb extensió de 4 notes. Nota LA. Melodies comodí i patrons rítmics i melòdics. Accent sintètic i anacrúsic.

Mòdul III
Pulsació regular, compàs binari de dos i quatre temps, itervalo de 3a menor i major, 5a justa, d’acord, triada i arpegi major, fonomímia i solmización (sol-mi-do), ritme sil · làbic (3), repertori específic amb extensió de 5 notes. Nota DO. Solfeig relatiu i transport. Tonalitat major d’una alteració en l’armadura. Temps i contratemps.

Mòdul IV
Pulsació regular, compàs binari de dos i quatre temps, itervalo de 3a menor i major, 2a major, 5a justa, fonomímia i solmización (sol-mi-re-do), ritme sil · làbic (4), repertori específic amb extensió de 5 notes . Nota RE. Solfeig relatiu i transport. Tonalitat major d’una alteracions en l’armadura.

Mòdul V
Pulsació regular, compàs binari de dues, tres i quatre temps, itervalo de 3a menor i major, 2a major, 4a i 5a justa, 6a menor i major, fonomímia i solmización (la-sol-mi-re-do), ritme sil · làbic (5), repertori específic extensió de 6 notes. Notes de l’escala pentatònica. Tonalitats majors de dos alteracions en l’armadura.

Mòdul VI
Pulsació regular, compàs binari de dues, tres i quatre temps, itervalo de 3a menor i major, 2a menor i major, 4a i 5a justa, 6a menor i major, fonomímia i solmización (la-sol-fa-mi-re-do ), ritme sil · làbic (6), repertori específic extensió de 6 notes. Nota FA. Tonalitats majors de dos alteracions en l’armadura.

Mòdul VII
Pulsació regular, compàs binari de dues, tres i quatre temps, síncope o nota a contratemps (1), itervalo de 3a menor i major, 2a menor i major, 4a i 5a justa, intervals de 6a major i menor, 8a justa, fonomímia i solmización (Do’-la-sol-fa-mi-re-do), ritme sil · làbic (7), repertori específic extensió de 8 notes. Nota DO ‘. Tonalitats majors de més de dues alteracions a l’armadura.

Mòdul VIII
Pulsació regular, compàs binari de dues, tres i quatre temps, síncope o nota a contratemps (2) compàs de subdivisió ternària de dues parts, itervalo de 3a menor i major, 2a menor i major, 4a i 5a justa, 6a major i menor i 7a menor i major, 8a justa, fonomímia i solmización (Do’-si-la-sol-fa-mi-re-do), ritme sil · làbic (8), repertori específic extensió de 8 notes. Tonalitats majors de més de dues alteracions a l’armadura.

Mòdul IX
Pulsació regular, compàs binari de dues, tres i quatre temps, compàs de subdivisió ternària de dos i tres parts, itervalo de 3a menor i major, 2a menor i major, 4a i 5a justa, 6a major i menor i 7a menor i major, 8a justa, fonomímia i solmización (Do’-si-la-sol-fa-mi-re-do i la’-sol-fa-mi-re-do-si-la), ritme sil · làbic (9), repertori específic extensió de 8 o més notes. Tonalitat menor, escala menor melòdica i harmònica sense cap i amb una alteració en l’armadura.

Mòdul X
Pulsació regular, compàs binari de dues, tres i quatre temps, compàs de subdivisió ternària de dos, tres i quatre parts, itervalo de 3a menor i major, 2a menor i major, 4a i 5a justa, 6a major i menor i 7a menor i major, 8a justa, fonomímia i solmización (Do’-si-la-sol-fa-mi-re-do i la’-sol-fa-mi-re-do-si-la), ritme sil · làbic (10), repertori específic extensió de 8 o més notes. Sistema modal. Tonalitat menor, escala menor melòdica i harmònica amb més d’una alteració en l’armadura.5. METODOLOGIA

Modalitats organitzatives
Interacció professor-estudiant (presencial/on-line) Centrades en el professor Classes teòriques
Classes pràctiques
30%
Centrades en l'estudiant Seminaris-Tallers
Exposició de treballs
Activitat d'avaluació
10%
Treball autònom d'estudiant (no presencial) Estudi i treball individual Estudi de teoria
Preparació de treballs
Preparació activitat d'avaluació
60%
Estudi i treball en grup Estudio de teoría
Preparación de trabajos
Preparación de la actividad evaluativa


Cronograma setmanal
Descarrega el cronograma


6. AVALUACIÓ

Estratègies avaluatives

-

Resultats d´aprenentatge

Estratègies avaluatives:
Prova d’habilitats: 30% / Prova de resposta curta: 30% / Projecte: 30% / Assistència: 10%

Resultats d’aprenentatge:
- Capacitat d’escoltar, imitar, reproduir, crear i improvisar amb els ítems melòdics i rítmics dels vuit mòduls del contingut de l’assignatura
– Desenvolupar l’habilitat de quadrar un text donat i un text improvisat a una pulsació regular
– Acompanyar qualsevol exercici melòdic amb un ritme percudit predeterminat o inventat
– Saber adaptar una melodia comodí a un text donat ja un text improvisat
– Adquirir l’habilitat de cantar amb distinas bases de percussió corporal
– Saber conceptualitzar els exercicis pràctics que es desenvolupen en l’assignatura
– Adquirir destresa en la dinamització del grup classe per desenvolupar exercicis rítmics i melòdics
– Saber aplicar diferents recursos didàctics-fonomímia, ritme sil · làbic, armari de notes, etc-a una mateixa tasca.
– Associar les bases teòriques del llenguatge musical al món sonor que ens envolta
– Reconèixer les tipologies d’intervals musicals en qualsevol expressió sonora
– Desenvolupar els conceptes teòrics del llenguatge musical i del solfeig a nivell corporal i vivencial
– Aplicar la tècnica de la fonomímia a les composicions que presenten les notes de l’escala diatònica
– Reconèixer el ritme sil · làbic de totes les paraules d’una a cinc síl · labes
– Adquirir la gramàtica específica del llenguatge musical tant a nivell teòric com pràctic
– Saber dissenyar una progressió melòdica i rítmica basant-patrons i cançons tradicionals
– Entendre el llenguatge musical com un mitjà d’expressió
– Saber dissenyar jocs rítmics i melòdics amb finalitats transversals
– Reconèixer els criteris de l’aprenentatge del llenguatge musical i saber aplicar-los en diferents contextos educatius.

Instruments d'avaluació i el seu pes en la qualificació

Instrument Pes en la
qualificació (%)
Mínims Caràcter

Prova d’habilitats (veure cronograma)

30%5/10Recuperable

Prova de resposta breu (veure cronograma)

30%5/10Recuperable

Projecte (veure cronograma)

30%5/10Recuperable

Assistència.

La inassistència comprobada i injustificada a més d’un terç de les hores lectives de l’assignatura tendrá com a conseqüència la imposibilitat de presentar-se a examen en la convocatòria ordinària. En el suposat que s’aplicara dita conseqüència, la pèrdua de convocatòria s’extendrà automàticament a la convocatòria extraordinària.

10%L'alumne podrà faltar a sis sessionsNo recuperable


Mecanismes de seguiment de la matèria/assignatura

-Tutoria de seguiment presencial.
-Tutoria de seguiment on line.
-Guia docent.
-Dossier de l’assignatura.

Nota: segons l’Article 15.3 de les Normes Acadèmiques del CESAG   “es considerarà que un estudiant és un “no presentat” quan hagi realitzat o lliurat un terç o menys de les activitats d’avaluació previstes a la guia docent”.


7. RECURSOS

Bibliografia bàsica

ALEGRE, LL. (2003). Llenguatge Musical. Grau Mitjà 1. Barcelona: Dinsic.
ALSINA, Pep (1997). El área de educación musical. Propuestas para aplicar en el aula. Barcelona: Graó.
CRIVILLÉ, Josep (1993): Música tradicional catalana I. Cançons, Barcelona: Clivis publicacions, 1981.
DE MENA, Ana – AGUIRRE, Olga (1992): Educación musical. Manual para el profesorado, Málaga: Aljibe
FREGA, Ana (1996): Música para maestros, Barcelona: Graó
MAIDEU, Joaquim (1988): Assaig. Cançons i exercicis, Vic: Eumo
MAIDEU, Joaquím (1994): Llibre de cançons. Crestomatia de cançons tradicionals catalanes, Barcelona: Eumo, 1992
MARTENOT, Maurice (1993): Principios fundamentales de formación musical y su aplicación, Madrid: Ed. Rialp
RIERA, Santi (2000): Música. Educació Primària Cicle inicial, Mètode Irineu Segarra, Barcelona: PAM, volum 1 i 2.
ROMERO, Javier (2012): Método BAPNE de percusión corporal, Alicante:Viim Studio


Bibliografia complementària

GASSULL, C. GODALL, P. MARTORELL, M. : ‘La veu, orientacions practiques’. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona.2006.
PUIG, Albert (2013): El cançoner de tothom. Les 150 cançons catalanes de la nostra vida, Barcelona: Llibres d’Ombrosa
ROMERO, Javier (2004): ““Body Music – Body Percussion” Propuestas didácticas sobre psicomotricidad rítmica” a Música y Educación: Revistra trimestral de pedagogía musical 17, p.53-80
ROMERO, Javier (2012): “Percusión corporal y lateralidad” a Música y Educación: Revistra trimestral de pedagogía musical 78, p.72-84
SEGARRA, Irineu, Juguem cantant. 50 cançons per a la iniciació musical, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, [s.d.].


Altres recursos

Dossier de l’assignatura Fonaments del Llenguatge Musical elaborat pel professor


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Menú