Recursos educatius per alumnes amb discapacitat o dificultats d’aprenentatge

Curs Acadèmic 2017-2018
CodiAssignaturaCrèditsSemestreTipusProfessor
0000005927(1) Recursos educativos para alumnos con discapacidad o dificultades de aprendizaje (mención Pedagogía Terapéutica)6S1OPDra. Margalida Calafat Matas

Download PDFDescarrega la guia en PDF


DADES BÀSIQUES DE L'ASSIGNATURA


Nom de Mòdul Menció en Pedagogia Terapèutica
Mostra Recursos educatius per alumnes amb discapacitat o dificultats d'aprenentatge (menció en Pedagogia Terapèutica)
Assignatura (1) Recursos educativos para alumnos con discapacidad o dificultades de aprendizaje (mención Pedagogía Terapéutica)
Codi 0000005927 Tipus OP
Crèdits 6
Curs 4t
Semestre S1
Grup (matí/tarda) Matí/tarda


DADES BÀSIQUES DEL PROFESSOR


Nom Dra. Margalida Calafat Matas

CV del professor

Departament Psicologia i intervenció a la primera infància
Correu electrònic [email protected]
Hores de tutoria Por determinar
Despatx 16
Llengua en què s'impartirà l'assignatura Llengua catalana
Ús docent d'altres llengües Llengua castellana


DADES ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA


1. DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA

Justificació en el pla d´estudis

Recursos educatius per alumnes amb discapacitat o dificultats d’aprenentatge és una assignatura pròpia de la menció en Pedagogia Terapèutica. L’assignatura té la intenció d’ajudar als futurs docents a identificar les necessitats que poden tenir alguns alumnes i oferir eines per a millorar la seva inclusió escolar i social, així com per a desenvolupar els processos de planificació i intervenció orientats a la millora de l’acció educativa general.


Descripció del mòdul en què s´ubica la matèria/assignatura

L’assignatura Recursos educatius per alumnes amb discapacitat o dificultats d’aprenentatge està englobada en el mòdul de la Menció en Pedagogia Terapèutica, en el qual es troben incloses altres assignatures: Dificultats específiques d’aprenentatge, Dificultats d’aprenentatge relacionades amb el desenvolupament cognitiu, Problemes de conducta i trastorns generalitzats del desenvolupament i Discapacitat sensorial i motòrica. Recursos educatius com a tal, té la intenció de concretar aspectes relacionats amb l’àmbit social, lingüístic i cultural que poden derivar amb dificultats d’aprenentatge. Tot plegat donarà al futur docent una visió més completa sobre l’atenció a la diversitat a l’aula i sobre l’exigència de coordinació que aquesta tasca comporta.


Relació amb altres matèries

Aquesta matèria té la seva base en l’assignatura “Educació inclusiva”, ja que la seva fonamentació es troba en els pilars d’una escola on es tenen en compte les necessitats de tot l’alumnat. Recursos educatius per alumnes amb discapacitat o dificultats d’aprenentatge té igualment relació amb assignatures tals com “Didàctica general” i “Innovació educativa”, que dins un model inclusiu estan directament referides a la programació i la utilització d’estratègies metodològiques eficaces per atendre a tots els integrants del grup classe.


Relació amb el perfil de la professió

El docent ha de considerar la diversitat dels tots els alumnes que es troben dins l’aula. El docent ha de saber detectar i determinades necessitats específiques per a poder donar la resposta més adient. Tot plegat li ha de permetre planificar la seva tasca de manera que tots els alumnes puguin participar en el procés d’ensenyament i aprenentatge. A més, el docent ha de saber com, quan i perquè coordinar-se amb la resta del personal docent i amb altres professionals, quan la situació ho requereixi.


Coneixements previs necessaris

Es recomana haver cursat les assignaures pròpies d’aquesta menció, així com les assignatures d’Educació inclusiva i Didàctica general.2. COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ QUE L'ASSIGNATURA/MATÈRIA CONTRIBUEIX A ASSOLIR

Competències específiques

CMPT 1: Identifica les característiques i manifestacions de les dificultats d’aprenentatge específiques en les etapes d’Infantil i Primària.
RA1: Explica de forma clara els conceptes de dificultat d’aprenentatge.
RA2: Descriu les manifestacions de les dificultats d’aprenentatge més freqüents en Infantil i Primària.

CMPT 2: Coneix la legislació relativa a les dificultats d’aprenentatge.
RA1: Situa les dificultats d’aprenentatge en textos legals.
RA2: Utilitza els textos legals vigents per a la presa de decisions en relació amb els alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

CMPT 5: Coneix els principis de l’educació inclusiva.
RA1: Identifica els principis filosòfics de l’educació inclusiva.
RA2: Descriu les característiques d’una escola inclusiva.
RA3: Valora els avantatges i els problemes que poden sorgir en implementar criteris de inclusividad a les escoles espanyoles.

CMPT 12. Coneix recursos materials i tecnològics per treballar amb alumnes que presenten una discapacitat o una dificultat específica d’aprenentatge.
RA1: Identifica recursos materials i tecnològics adequats per treballar diferents àrees d’intervenció / desenvolupament amb alumnes que presenten una dificultat d’aprenentatge o una discapacitat.
RA2: Pot usar o adaptar els recursos materials i tecnològics existents per treballar diferents àrees d’intervenció / desenvolupament amb alumnes que presenten una dificultat d’aprenentatge o una discapacitat de forma eficaç.
RA3: Té criteri per recomanar a les famílies recursos materials i tecnològics adequats a les necessitats dels seus fills.

CMPT 13: Sap crear els seus propis materials per treballar amb alumnes discapacitats o amb una dificultat d’aprenentatge.
RA1: Pot fabricar els seus propis recursos materials per treballar aspectes concrets amb els seus alumnes
RA2: Pot desenvolupar els seus propis recursos tecnològics per treballar aspectes concrets amb els seus alumnes


Competències genèriques

Instrumentals
CGI3. Capacitat d’organització i planificació.
RA1: Planifica el seu treball personal d’una manera viable i sistemàtica.
RA2: S’integra i participa en el desenvolupament organitzat d’un treball en grup.

CGI5. Coneixements generals bàsics sobre l’àrea d’estudi.
RA1: Utilitza fonts primàries sobre les diferents matèries i assignatures.
RA2: S’interessa per les bases teòriques que sostenen la seva actuació professional i identifica autors rellevants.

CGI6. Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua.
RA1: Expressa les seves idees de forma estructurada, intel·ligible i convincent.
RA2: Intervé davant un grup amb seguretat i soltesa.
RA3: Escriu amb correcció.
RA4: Presenta documents estructurats i ordenats

Personals
CGP7. Habilitats interpersonals.
RA1: Utilitza el diàleg per col·laborar i generar bones relacions.
RA2: Mostra capacitat d’empatia i diàleg constructiu.
RA3: Valora el potencial del conflicte com a motor de canvi i innovació

CGP8. Treball en equip.
RA1: Participa de forma activa en el treball de grup compartint informació, coneixements i experiències.
RA2: S’orienta a la consecució d’acords i objectius comuns.

CGP10. Compromís ètic.
RA2: Mostra una conducta coherent amb els valors que ensenya.
RA3: Es considera a si mateix com a agent de canvi social.
RA4: Procura defensar els drets humans davant els seus alumnes i companys.
RA5: Coneix i assumeix de forma reflexionada els principis ètics i deontològics de la professió de mestres.

Sistèmiques
CGS11. Capacitat d’aprendre.
RA1: Es mostra obert i interessat per noves informacions.
RA2: Canvia i adapta els seus plantejaments inicials a la llum de noves informacions.
RA3: Mostra curiositat per les temàtiques tractades més enllà de la qualificació.
RA4: Estableix relacions i elabora síntesis pròpies sobre els continguts treballats.

CGS13 Capacitat per treballar de forma autònoma.
RA2: Cerca i troba recursos adequats per sostenir les seves actuacions i realitzar els seus treballs.
3. OBJECTIUS/RESULTATS D'APRENENTATGE

- Identifica les característiques i manifestacions de les dificultats d’aprenentatge específiques en les etapes d’Infantil i Primària.
– Explica de forma clara els conceptes de dificultat d’aprenentatge.
– Descriu les manifestacions de les dificultats d’aprenentatge més freqüents en Infantil i Primària.
– Coneix la legislació relativa a les dificultats d’aprenentatge.
– Situa les dificultats d’aprenentatge en textos legals.
– Utilitza els textos legals vigents per a la presa de decisions en relació amb els alumnes amb dificultats d’aprenentatge.
– Coneix els principis de l’educació inclusiva.
– Identifica els principis filosòfics de l’educació inclusiva.
– Descriu les característiques d’una escola inclusiva.
– Valora els avantatges i els problemes que poden sorgir en implementar criteris de inclusividad a les escoles espanyoles.
– Coneix recursos materials i tecnològics per treballar amb alumnes que presenten una discapacitat o una dificultat específica d’aprenentatge.
– Identifica recursos materials i tecnològics adequats per treballar diferents àrees d’intervenció / desenvolupament amb alumnes que presenten una dificultat d’aprenentatge o una discapacitat.
– Pot usar o adaptar els recursos materials i tecnològics existents per treballar diferents àrees d’intervenció / desenvolupament amb alumnes que presenten una dificultat d’aprenentatge o una discapacitat de forma eficaç.
– Té criteri per recomanar a les famílies recursos materials i tecnològics adequats a les necessitats dels seus fills.
– Sap crear els seus propis materials per treballar amb alumnes discapacitats o amb una dificultat d’aprenentatge.4. CONTINGUTS

PRIMERA UNITAT TEMÀTICA: Aclariment conceptual.
1. Estat de la qüestió.
2. Factors de fragilitat, de risc i de protecció.
3. Nivell i tipus d’intervenció.
4. Els Drets de la Infància.
5. Recursos per a la Infància.
SEGONA UNITAT TEMÀTICA: Protecció del menor.
1. Recursos, estratègies i tècniques d’intervenció.
2. Una visió ètica de la cultura de la Infància.
TERCERA UNITAT TEMÀTICA: La interculturalitat.
1. Aclariment conceptual.
2. Recursos, estratègies i tècniques d’intervenció.
3. Visió ètica de la interculturalitat.5. METODOLOGIA

Modalitats organitzatives
Interacció professor-estudiant (presencial/on-line) Centrades en el professor Classes teòriques
Classes pràctiques
20%
Centrades en l'estudiant Seminaris i Tallers
Exposició de treballs
20%
Treball autònom d'estudiant (no presencial) Estudi i treball individual Treballs individuals
Estudi personal i Documentació
30%
Estudi i treball en grup Trabajo grupal
Reflexió i Documentació
30%


Cronograma setmanal
Descarrega el cronograma


6. AVALUACIÓ

Instruments d'avaluació i el seu pes en la qualificació

Resultats d'aprenentatge

Instrument Pes en la
qualificació (%)
Mínims Caràcter

- Identifica les característiques i manifestacions de les dificultats d’aprenentatge específiques en les etapes d’Infantil i Primària.
– Explica de forma clara els conceptes de dificultat d’aprenentatge.
– Descriu les manifestacions de les dificultats d’aprenentatge més freqüents en Infantil i Primària.
– Coneix la legislació relativa a les dificultats d’aprenentatge.
– Situa les dificultats d’aprenentatge en textos legals.
– Utilitza els textos legals vigents per a la presa de decisions en relació amb els alumnes amb dificultats d’aprenentatge.
– Coneix els principis de l’educació inclusiva.
– Identifica els principis filosòfics de l’educació inclusiva.
– Descriu les característiques d’una escola inclusiva.
– Valora els avantatges i els problemes que poden sorgir en implementar criteris de inclusividad a les escoles espanyoles.
– Coneix recursos materials i tecnològics per treballar amb alumnes que presenten una discapacitat o una dificultat específica d’aprenentatge.
– Identifica recursos materials i tecnològics adequats per treballar diferents àrees d’intervenció / desenvolupament amb alumnes que presenten una dificultat d’aprenentatge o una discapacitat.
– Pot usar o adaptar els recursos materials i tecnològics existents per treballar diferents àrees d’intervenció / desenvolupament amb alumnes que presenten una dificultat d’aprenentatge o una discapacitat de forma eficaç.
– Té criteri per recomanar a les famílies recursos materials i tecnològics adequats a les necessitats dels seus fills.
– Sap crear els seus propis materials per treballar amb alumnes discapacitats o amb una dificultat d’aprenentatge.

Recerca sobre continguts i participació en les propostes d’aula i campus virtual

10%.No recuperable

Treball de recerca i seminaris

30%.No recuperable

Porta foli

30%.No recuperable

Prova oral

30%>5Recuperable prova extraordinària


Mecanismes de seguiment de la matèria/assignatura

Participació i assistència regular a classe
Participació activa obligatòria en les propostes “on line”
Portafoli
Seminari


7. RECURSOS

Bibliografia bàsica

AGUADO, T. ; GIL, I; MATA,  P. (2005). Educación intercultural: una propuesta para la transformación de la escuela. Madrid: Centro de Investigación y Educación Educativa.
CYRULNIK, BORIS (2002). Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. Barcelona: Gedisa.
ESCARABAJAL, A. (2015). Comunidades interculturales y un trabajo colaborativo para una sociedad inclusiva. Madrid: Narcea
RACIONERO, S.; ORTEGA, S.; GARCÍA, R.; FLECHA, R. (2012). Aprendiendo contigo. Barcelona: Hipatia Editorial.
TÉLLEZ, J.A (2008). Educación intercultural. Miradas multidisciplinares. Madrid: Ed. CIDE/ed. Catarata.
VVAA. (2012). Formación del profesorado para la diversidad cultural. Madrid: La Murada.
VVAA. (2014). Els Drets de la infància. Barcelona: Barcanova.


Bibliografia complementària

AGUADO, T.; GIL , I; MATA, P (2005) Educación intercultural: una propuesta para la transformación de la escuela. Madrid: Ed. Centro de Investigación y Educación inclusiva.
ARNAIZ, P. (2003) Educación Inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Aljibe.
AUBERT, A; DUQUE, E.; FISAS, M.; VALLS, R. (2004). Dialogar y transformar. Pedagogía crítica del siglo XXI. Barcelona: Graó.
BEN, T (1998). Papá, ¿qué es el racismo? Madrid: Alfaguara.
BESALÚ, X. y LÓPEZ, B. (coords.) (2011). Interculturalidad y ciudadanía: Red de escuelas interculturales. Madrid: Wolters Kluwer.
BESALÚ, X. (coord..) (2007). Educar en sociedades pluriculturales. Barcelona: Wolters Kluwer.
CASANOVA, M.A. (2011). Educación inclusiva: un modelo de futuro. Madrid: Wolters Kluwer.
COLECTIVO AMANI (2004). La escuela intercultural: regulación de conflictos en contextos multiculturales. Concienciación, negociación, confrontación. Madrid: CIDE.
COLECTIVO IOÉ (2003). Inmigración, escuela y mercado de trabajo. Una radiografía actualizada. Madrid: Fundación La Caixa.
FISAS, V. (2006). Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona: Icaria.
FLECHA, R. (2006). Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje. Barcelona: Graó.
HUNT, L. (2009). la invención de los Derechos Humanos. Barcelona: Tusquets ed.
JARES, X. (2004). Educar para la paz en tiempos difíciles. Bakeaz, Bilbao.
JARES, X. (2006). Pedagogía de la convivencia. Barcelona. Graó
KLENOWSKI V. (2004). Desarrollo de portafolios para el aprendizaje y la evaluación. Madrid: Narcea.
LLUCH, X. (2000) . Educación intercultural. Valencia: Tàndem
LLUCH, X. i SALINAS, J. (1996). La diversidad cultural en la práctica educativa. Materiales para la formación del profesorado en educación intercultural. Madrid: MEC.
LÓPEZ, B. y TUTS, M. (2012). Orientaciones para la práctica de la educación intercultural. Madrid: Wolters Kluwer.
MAALOF, A. (2009) El desajuste del mundo. Cuando nuestras civilizaciones se agotan. Madrid: Alianza Editorial.
MAALOUF, A. (2008). Identidades asesinas. Madrid: Alianza Editorial.
MANYER, J. (1992). Quan l’Islam truca a la porta. Barcelona: Altafulla.
OLIVERES, A (2009). ¡En qué mundo vivimos! Infórmate, piensa y actúa. Barcelona: Icária.
PONS, D. (2004). L’educació: el repte de la complexitat. Mallorca: El Far.
PRATS, E. (Coord.) (2007). Multiculturalismo y educación para la equidad. Barcelona: Octaedro
RUIZ DE LOBERA, M. (2004). Metodología para la formación en educación intercultural. Madrid: CIDE.
SEN, A. (2009). Identitat i violència . Qui té interès a convertir la identitat en un conflicte? Barcelona: La Campana
SORIANO, E. (coord.) (2009). Vivir entre culturas: una nueva sociedad. Madrid: La Muralla.


Altres recursos

Llei de Protecció del menor http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/13/pdfs/A43725-43752.pdf
Oficina Defensa del Menor http://oddm.caib.es
Convenció/Declaració del Drets de l’infància http://www2.amnistiacatalunya.org/edu/docs/nu-decinfants-resum.htm
Ministerio de Educación, Política social y Deporte http://www.mepsyd.es/portada.html
Conselleria d’Educació i Cultura http://weib.caib.es
Competències bàsiques a les Illes Balears http://cbib.caib.es
Dirección General de Educación y Cultura (2003). Las competencias clave. Bruselas: Comisión Europea/Eurydice http://www.eurydice.org

Ús periòdic del campus virtual per a un millor aprofitament de l’assignatura. Visionat de pel·lícules o documents audiovisuals diversos que es recomenaran en el seu moment.


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Menú