Títol Professor Religió (DECA en línia). Curs 2020-2021


La DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) és un mòdul que capacita per a exercir de professor de religió, addicional a la formació prevista en els plans d'estudi dels graus en Educació Infantil i Primària.

El CESAG t'ofereix la possibilitat de cursar el Mòdul TEOLOGIA CATÒLICA I LA SEVA PEDAGOGIA en línia. Superar les assignatures d'aquest mòdul, dissenyat segons les directrius de la Conferència Episcopal Espanyola, et permet obtenir la DECLARACIÓ ECLESIÀSTICA DE COMPETÈNCIA ACADÈMICA (DECA), títol propi de la Conferència Episcopal, necessari per a l'ensenyament de la Religió Catòlica a les escoles d'Infantil i Primària.


 • Les matèries del Mòdul de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia completen la teva formació com a mestre i contribueixen a adquirir les competències necessàries per a l'exercici de la professió en centres educatius.

  Les assignatures del Mòdul es desenvolupen de forma coordinada. A les guies docents s'especifiquen les dades bàsiques de l'assignatura, el sentit en el perfil de la titulació, els objectius, els continguts, la bibliografia bàsica i complementària, els criteris i instruments d'avaluació i els mecanismes de seguiment de l'assignatura.

  Es podran cursar dues assignatures per semestre. L'oferta és la següent:
  - Religió, Cultura i Valors
  - El Missatge Cristià (només s'oferirà en el segon semestre)
  - L'Església, els Sagraments i la Moral
  - Pedagogia i Didàctica de la Religió a l'Escola (només s'oferirà al primer semestre)

  Per obtenir la titulació, a més d'haver superat les quatre assignatures, l'alumne haurà de participar en un Seminari de dos dies de durada com a síntesi de la formació online. S'hi manejaran els conceptes apresos i s'aprofundirà en l'oració i pràctica de sagraments. La seu del Seminari Presencial serà a Valldemossa (Mallorca) del 28 al 30 de juny de 2021.

  El Mòdul Teologia Catòlica i la seva Pedagogia està constituït per quatre assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna. A continuació s'indiquen els descriptors:

  ASSIGNATURA CRÈDITS
  Religió, Cultura i Valors (Déu, l'home, la fe) 6
  El missatge cristià 6 (online) 6
  L'església, els Sagraments i la Moral 6
  Pedagogia i Didàctica de la Religió a l'escola 6
  Seminari presencial 28, 29 i 30 de juny de 2021 a Valldemossa (Mallorca). Veure pestanya

  PROFESSORS

  • Dr. Jaime Vázquez Allegue
  • Dr. Ricardo Mejía Fernández
  • D. Antoni Pujol
  • D. José Antonio Fernández

  Reconeixements de crèdits

  Es podrà sol·licitar reconeixement de crèdits en el cas d'haver cursat alguna assignatura de la DEI o de Teologia. Per això, abans de realitzar la matrícula, s'ha d’emplenar i enviar la sol·licitud corresponent a través del formulari web. Com es veurà, a aquesta sol·licitud caldrà adjuntar un certificat acadèmic personal en castellà segellat per la Universitat en la qual es van cursar les assignatures que es vulguin reconèixer i les seves corresponents guies docents també segellades.

  Un cop resolta la sol·licitud, s'hauran de lliurar els documents originals aportats durant el procés de sol·licitud en una de les formes següents:
  • Lliurament a la Secretaria del Centre (concertant cita prèvia enviant un correu amb amb l'assumpte "LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ RECONEIXEMENT DECA" a [email protected] El dia de la cita assignada, i seguint les mesures de seguretat i prevenció, l'alumne haurà d'acudir a centre sense acompanyants i fent ús de la mascareta)
  • Per correu certificat a l’adreça següent:
  SECRETARIA CESAG
  Costa de Saragossa, 16-07013
  Palma de Mallorca - Illes Balears

  Període de sol·licitud reconeixement de crèdits: del 27 al 31 de juliol (fins a les 14h) i del 3 al 10 de setembre de 2020.

  Preu Reconeixement: 5.20€ per crèdit

  Més informació

  Terminis de Matrícula: de l'11 al 23 de setembre de 2020.

  Terminis d'inscripció al seminari presencial: del 3 al 17 de juny de 2021.

 • La Conferència Episcopal Espanyola a la seva LXXXIX Assemblea Plenària de 27 d'abril de 2007 va establir els requisits i condicions per ser professor de Religió Catòlica. D'acord amb la normativa concordatària i canònica, la LOE i el RD 696/2007, per ser designat professor de religió catòlica per l'Administració educativa corresponent, s'hauran de reunir els requisits i condicions següents:
  -Estar en possessió de la DECA, expedida per la Comissió Episcopal d'Ensenyament i Catequesi de la CEE. El CESAG tramitarà la DECA a favor dels que superin positivament les assignatures del Mòdul i presentin la partida de Baptisme.
  -Obtenir la Declaració Eclesiàstica d'Idoneïtat (DEI), expedida pel Bisbe de la diòcesi on es pretengui exercir.
  -Ser proposat pel Bisbe a la Conselleria d'Educació com a professor competent i idoni, tràmit que es coneix com Missió Canònica.

 • Les quatre assignatures es cursaran e línia. És fonamental l'acompanyament dels alumnes per part dels responsables de cada matèria així com del coordinador del mòdul de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia. Aquest acompanyament es realitzarà des del moment de la matriculació de l'alumne fins que obtingui el títol.

  Per realitzar aquest acompanyament el CESAG disposa dels mitjans següents:
  -Tutoria individualitzada realitzada de manera presencial amb disponibilitat d'una hora setmanal per part dels tutors.
  -Tutoria i atenció telefònica amb disponibilitat d'una hora setmanal per part dels tutors.
  - Seguiment en línia mitjançant la Plataforma informàtica del CESAG i correu electrònic.
  -Seminari Presencial de tres dies al final de la formació.

  L'alumne tindrà a la seva disposició un manual de treball o apunts de cada assignatura. Tant l'alumne com el professor tenen a la seva disposició la plataforma informàtica del CESAG en la qual penjaran els temaris i treballs per poder fer-ne un seguiment exhaustiu.

  AVALUACIÓ DE LES ASSIGNATURES
  L'alumne realitzarà un treball o examen de cadascuna de les matèries segons indicació del professor.
  Cada matrícula consta de dues convocatòries d'examen.
  Els exàmens poden ser en línia o presencials, segons ho determini el professor i tenint en compte la procedència dels alumnes. En cas que algun examen sigui presencial, aquest es podrà realitzar en una de les seus (Madrid, Barcelona, Bilbao, València, Granada, Palma de Mallorca o Tenerife). L'alumne acudirà a examinar-se a la que li quedi més a prop de la seva residència habitual.

 • Aquesta formació va destinada a estudiants d'Educació Primària i Educació Infantil i a mestres de tot el territori Espanyol. Es podran fer dues assignatures per semestre com a màxim i de manera ordenada.

 • -27-31 juliol 2020 (fins a les 14h): Periode de sol·licitud de reconeixement de crèdits.
  -3-10 setembre 2020: Periode de sol·licitud de reconeixement de crèdits.
  -11-23 setembre 2020. Termini de matrícula.
  -2 octubre 2020. El coordinador es posarà en contacte per correu electrònic amb els alumnes
  -5 octubre 2020. Comença el Primer Semestre.
  -3 febrer 2021 (10 h): Examen de "Religió Cultura i Valors".
  -4 febrer 2021 (10 h): Examen de "Església, Sagraments i Moral".
  -5 febrer 2021 (10 h): Examen de "Pedagogia i Didàctica de la Religió".
  -22 febrer 2021: Comença el Segon Semestre.
  -7 juny 2021 (10 h): Examen de "Religió Cultura i Valors".
  -8 juny 2021 (10 h): Examen de "Missatge cristià".
  -9 juny 2021 (10 h): Examen de "Església, Sagraments i Moral".
  -3-17 Juny 2021. Termini d'Inscripció al Seminari Digital.
  -28-29-30 Juny 2021: Seminari presencial (Valldemossa, Mallorca).

  EXÀMENS EXTRAORDINARIS
  -5 juliol 2021 (10 h): Examen extraordinari de "Religió, Cultura i Valors".
  -5 juliol 2021 (10 h): Examen extraordinari de "Missatge Cristià".
  -6 juliol 2021 (10 h): Examen extraordinari d' "Església, Sagraments i Moral".
  -6 juliol 2021 (10 h): Examen extraordinari de "Pedagogia i Didàctica de la Religió".

 • El preu de la matrícula serà de 35 euros per crèdit.

  FORMA DE PAGAMENT:
  1. Per TPV online.

  TERMINIS DE MATRÍCULA
  De l'11 al 23 de setembre de 2020.
  Límit de places de matrícula: 50

  SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
  Del 27 al 31 de juliol (fins a les 14h) i del 3 al 10 de setembre de 2020. Preu reconeixement de crèdits: 5,20 euros per crèdit

  NORMATIVA DECA ONLINE (curs 2020-21)
  Més informació.

  DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
  La data límit d'entrega de la documentació per validar la matrícula és el dia 25 de setembre de 2020:

  1. Dues fotocòpies del DNI o NIE (en vigor).
  2. Una FOTOCÒPIA COMPULSADA del títol universitari o CÒPIA COMPULSADA DEL JUSTIFICANT DE PAGAMENT de taxes del mateix.
  3. Una còpia segellada de la matrícula dels estudis de Mestre/a (en el cas de ser estudiant)
  4. Declaració responsable degudament emplenada i signada.
  5. En el cas de sol·licitar reconeixement de crèdits, s'han d'aportar dos certificats acadèmics en CASTELLÀ i les guies docents en CASTELLÀ de les assignatures de les quals se sol·licita el reconeixement. Tots aquests documents han d'estar degudament segellats per la Universitat corresponent.

  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ
  La documentació s'ha de lliurar en mà o enviar per correu postal (concertant cita prèvia enviant un correu amb l'assumpte "LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA DECA" a [email protected] El dia de la cita assignada, i seguint les mesures de seguretat i prevenció, l'alumne haurà d'acudir a centre sense acompanyants i fent ús de la mascareta).
  En el cas que es triï aquesta segona opció (correu postal), totes les fotocòpies necessàries hauran d'estar degudament compulsades. La direcció d'enviament és la següent:
  SECRETARIA CESAG
  Costa de Saragossa, 16
  07013 | Palma de Mallorca – Illes Balears

  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ
  La documentació s'ha de lliurar en mà o enviada per correu postal. En el cas que es triï aquesta segona opció, totes les fotocòpies requerides hauran d'estar degudament compulsades. IMPORTANT: LA VALIDACIÓ DE LA MATRÍCULA ESTARÀ SUBJECTA A L'ENTREGA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA DINS EL TERMINI ESTABLERT. La direcció d'enviament és la següent:
  SECRETARIA CESAG
  Costa de Saragossa, 16
  07013 | Palma – Illes Balears


  HORARI SECRETARIA:
  Juliol:
  Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 13.30h
  Dimecres TANCAT
  Agost TANCAT


  TAXES DEL TÍTOL
  Per a la tramitació del títol de la DECA, un cop realitzat el mòdul, cal abonar 95€ (tarifa marcada per la Conferència Episcopal Espanyola + despeses de gestió).
  IMPORTANT: Només es podrà tramitar el títol un cop acabat el mòdul i superades totes les assignatures del curs, inclòs el Seminari Presencial. Per això, s'haurà de concertar cita prèvia amb l'assumpte "CITA PRÈVIA TÍTOL DECA" a [email protected] El de la cita assignada i seguint les mesures de seguretat i prevenció, l'alumne haurà d'acudir al centre sense acompanyants i fent ús de la mascareta.

  Per a la tramitació del títol s'hauran d'abonar les taxes corresponents en efectiu o mitjançant transferència bancària.

 • Per obtenir la titulació, a més d'haver superat les quatre assignatures, l'alumne haurà de participar en un Seminari de dos dies de durada com a síntesi de la formació en línia. S'hi manejaran els conceptes apresos i s'aprofundirà en l'oració i pràctica de sagraments.

  La seu del Seminari Presencial serà, de forma excepcional enguany, el CESAG, durant els dies 28 i 29 de juny de 2021.

  TERMINI DE MATRÍCULA: DEL 3 AL 17 DE JUNY DE 2021. PREU: 69 euros.

  Fotografies del Seminari presencial a Valldemossa del curs 2018-2019

  Fotografies del Seminari presencial a Valldemossa del curs 2017-2018

  Fotografies del Seminari presencial a Valldemossa del curs 2016-2017

  Fotografies del Seminari presencial a Valldemossa del curs 2015-2016

  Fotografies del Seminari presencial a Valldemossa del curs 2014-2015


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies