Delegats

Els delegats i delegades
La present guia pretén ser una eina de suport per a l’organització de delegats i no aspira a ser un protocol.

 • Què són?

  El Delegat/da és el representant i el portaveu del col•lectiu d’estudiants d’una classe, un grup.
 • Tipologia

  -Delegats de classe: representen els estudiants de cadascun dels grups d’un curs.
  -Delegats de grup: representen als grups que fan totes les assignatures junts (M1,M2,T1, T2...).
  -Delegats de titulació: representen al col•lectiu d’estudiants de tot un curs d’una titulació. Són elegits d’entre tots els delegats de grup o de classe d’un curs i per aquests mateixos delegats. En els graus o ensenyaments amb un únic grup per curs el delegat de grup esdevé automàticament delegat de curs.

 • Subdelegats

  -Poden substituir puntualment i per causes justificades el delegat, així com fer-li suport, i tindran els mateixos drets i deures quan ho facin.
 • Prioritat tipologies

  -El centre decidirà en funció de la cohesió dels grups de cada curs si convocar eleccions a delegats de classe o a delegat de grup.
  -El delegat de curs existeix sempre.
 • Funcions

  -Representar els estudiants del seu col•lectiu (grup, curs o classe).
  -Actuar com a canal d’informació i comunicació entre el col•lectiu representat i la institució universitària.
  -Fer arribar a la institució mitjançant els mecanismes preestablerts queixes o suggeriments que arriben del seu col•lectiu.

 • Deures

  Són deures dels delegats:
  -Canalitzar les inquietuds necessitats i problemes dels alumnes que representen.
  -Facilitar als representats la informació de caire acadèmic o institucional que se’ls transmeti des del centre. -Assistir a les reunions on siguin convocats per part de la institució. -Transmetre queixes, incidències i altres informacions que arribin del col•lectiu representat i fer un seguiment de la seva resolució. -Emetre informes sobre les possibles incidències que es puguin produir en l’àmbit del col•lectiu representat. -Respectar la confidencialitat d’aquella informació que els fóra revelada amb aquest caràcter.

 • Drets

  Els delegats tenen dret a:
  -Demanar i consultar la informació necessària per desenvolupar les seves funcions.
  -Ser tractats per la institució com a qualsevol estudiant electe. Això implica que s’habilitin procediments perquè les activitats de representació es compatibilitzin amb les seves activitats formatives, i establir solucions per situacions com ara que una convocatòria de reunió coincideixi amb horari de classe o horaris d’examen.
  -Que no hi hagi represàlies personals per les manifestacions fetes en l’exercici de les seves funcions.
  -Signar documents en nom del grup representat, sempre després de comprovar que el grup està d’acord amb el contingut del document.
  -Renunciar del càrrec presentant un escrit davant del Cap d’Estudis.

 • Sistema electoral

  L’elecció es durà a terme durant el mes d’octubre. En el cas d’elecció de delegats de classe, el professor de cada grup de cada assignatura és el professor responsable de coordinar l’elecció. El professor d’aquella assignatura coordinarà l’elecció com a professor responsable.
  -Es pot complementar la tasca del professor responsable amb el suport d’alumnat voluntari (preferiblement representants electes o delegats del curs anterior).
  -Es preveu que s’executi de forma breu, de manera que sigui mínim l’impacte en el temps de docència.

  Procés bàsic de l’elecció:
  1) Breu explicació de la figura delegat i del subdelegat.
  2) Presentació de candidats/es davant la, o les, classes.
  3) Votacions:
  -El delegat/da i el subdelegat/da s’escull per majoria simple.
  -En cas d’empat en el primer lloc, s’elimina el candidat menys votat i es fa una nova votació entre la resta. Es repeteix el procediment tants cops com faci falta fins que es produeixi un desempat o fins que quedin únicament dos candidats.
  -Si quan només queden dos candidats l’empat persisteix, es pregunta si algun dels dos cedeix, en cas contrari es tria el guanyador per sorteig a cara o creu.
  -El procés finalitza amb el registre dels delegats i dels subdelegats a l’acte.

 • Eleccions dels delegats de titulació

  -En els quinze dies posteriors a l’elecció dels delegats de classe o grup, el Cap d’estudis, o la persona en qui delegui, convocarà a tots els delegats de cada curs perquè escullin entre ells el delegat de titulació.
  -El delegat i el subdelegat de curs serà el candidat més votat amb majoria simple.
  -El procés finalitza amb el registre dels delegats al formulari.

 • Mandats

  -Els mandats dels delegats duren des de la seva elecció fins a la finalització de l’any acadèmic en curs.
  -No hi ha limitació de nombre de mandats.

 • Revocació

  -Es podrà revocar un delegat adreçant un escrit signat per un mínim del 51% d’estudiants electors d’aquell delegat al Cap d’Estudis o persona en qui delegui (s’annexa model de formulari de revocació).

 • Pèrdua de la condició de delegat

  -Es perdrà la condició de delegat per:
  -Deixar de ser estudiant del CESAG.

  Extinció del mandat.
  -Renúncia, que es farà presentant un escrit davant del Cap d’estudis.
  -Revocació.

 • Relleus

  Quan es produeixi la vacant d’un delegat:
  -Serà substituït pel subdelegat.
  -Si no hi ha ningú per substituir-lo, es pot convocar una nova elecció.


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Menú