Informació general

INFORMACIÓ GENERAL TEMPS DE COMUNICAR 

1. Autors.

1.1. Recepció d’originals.

La revista confirma als autors la recepció de l’article en un termini màxim de tres dies hàbils.

El Termini habitual de recepció d’orginals és:

1 gener-30 març. El número anual es publica en el mes d’octubre.

El Comitè de Redacció realitzarà una primera valoració dels articles rebuts amb la finalitat de valorar el compliment dels mínims de qualitat i d’ajustament al perfil de la revista.

 

1.2. Avaluació d’originals.

Temps de Comunicar només publica treballs inèdits que compten amb els informes favorables de dos revisors externs al CESAG, experts en la matèria.

Durant la revisió es manté l’anonimat de l’autor i dels avaluadors.

En el cas que els dos informes rebuts sobre un original siguin contradictoris, la revista sol.licitarà revisió a un tercer avaluador extern.

La revista es compromet a comunicar als autors la decisió positiva o negativa sobre la publicació dels seus originals en el termini d’un mes des de que s’han rebut. La comunicació s’acompanyarà amb el contingut dels informes anònims dels avaluadors externs.

Els autors que els seus articles han obtingut un informe favorable però amb suggeriments de correcions el tornaran a enviar a Temps de Comunicar, una vegada incorporats els suggeriments de millora, en el termini d’un mes.


1.3. Normes sobre els articles.

Els articles han de ser originals. Poden estar escrits en català o en castellà.

S’enviaran per correu electrònic al director de la revista: jmatas@cesag.org

L’autor respon sobre la seva autoria en qualsevol cas de conflicte que pugui sorgir amb els articles publicats.

El nombre màxim d’autors per article serà de tres. Si es tracta d’un original producte d’una recerca en la que han participat més persones, s’indicarà la resta de col.laboradors en una nota al final de l’article.


2. Ressenyes.

Tendran una extensió mínima de dues pàgines i màxima de tres.

Es ressenyaran llibres que la seva primera edició s’hagui publicat en els dos darres anys.

Si a la ressenya es fa referència a altres llibres, s’inclourà en el text, entre parèntesi, editorial, ciutat i any de publicació.

La informació tècnica del llibre ressenyat inclourà el nom complet i llinatges de l’autor del llibre, editorial, cuitat, any de edició i número de pàgines.

L’autor de la ressenya s’identificarà pel seu nom i llinatges, institució a la qual pertany i la seva adreça de correu electrònic.

  

3. Estil.

 

3.1. Normes generals.

El text de l’article ha de tenir una extensió mínima de 10 pàgines i màxima de 15.

L’article ha de tenir les dades següents:

– Nom de l’autor o autora: nom en minúscula i llinatges en majúscules.

– Correu electrònic de l’autor o autora.

– Nom de la institució a la qual pertany. Ciutat i codi postal corresponent.

– Text de l’article a Times New Roman 12 a doble espai. Títol en català o castellà en minúscules i rodona o normal, en Times New Roman 14.

– Títol en anglès en minúscula, cursiva i negreta, en Times New Roman 14.

– Resum en l’idioma de l’article d’un màxim de 150 paraules en rodona i negreta.

– Abstract en anglès (traducció del resum anterior) en cursiva i negreta.

– Paraules clau (5-6 paraules) en l’idioma de l’article separades per comes en rodona i negreta.

– Key words (5-6 paraules) en anglès separades per comes en cursiva i negreta.

 

3.2. Epígrafs.

Els epígrafs i subepígrafs aniran numerats amb estil normal o rodona i sense sangria.

El títol de l’epígraf anirà en negreta.

El títol del subepígraf anirà en cursiva.

Exemple:

1. Història de la comunicació

1.1. Història de la premsa 

 

3.3. Cites.

– Tota cita textual anirà acompanyada de la seva corresponent referència bibliogràfica, al final de l’article

– Al final de la cita se posarà la numeració entre parèntesi i mateix tamany del text (Times New Roman 12).

– Per a posar entre cometes les cites, s’empraran les cometes altes (“ “) i, dins d’elles, les simples (‘ ‘).

– Quan a la cita se suprimeixi qualque passatge innecessari, per a indicar la supressió s’empraran punts suspensius emmarcats per claudàtors. Per exemple: “Això era una rei […] i encalçava a les al.lotes per darrera el campanar”.

– Si s’inclou qualque comentari extern dins una cita textual, aquest comentari haurà d’anar emmarcat per claudàtors. Per exemple: “La història [story en anglès] recull els aconteixements segon un ordre ideal”.

– Les cites de més de quatre línies aniran sagnades (el paràgraf complet i no la primera línia), i sense cometes i escrites en Times New Roman 11.

 

3.4. Notes.

 – Les notes han d’anar numerades correlativament i explicades al final de l’article. Es tenen que referenciar en el text amb el número entre parèntesi.

– La primera vegada que es mencioni una referència bibliogràfica es consignarà completa.

– S’escriuran entre cometes els títols de capítols de llibre i els dels articles publicats a revistes i periòdics.

– Quan els títols de les obres constin de dues parts –una principal i l’altra explicativa de l’anterior-, s’escriurà un punt entre ambdues.

Per citar un llibre, la forma de fer-ho a Temps de Comunicar és la següent:

LLINATGES, inicial del nom seguida d’un punt: Títol del llibre, tom o volum, editorial, lloc d’edició, any, número d’edició, p. seguida de la pàgina conceta a la que es fa referència.

Exemple: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Corpus Documental de Carlos V, II, Salamanca, 1975. p. 237.

Per citar capítols de llibre, la norma és la següent:

RODRÍGUEZ, J.: «La televisión digital terrestre en el derecho comparado europeo», a AZURMENDI, A.(dir.): La reforma de la televisión pública española, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp.75-137.

– Per citar articles de revistes, la norma és la que segueix:

LLINATGES, inicial del nom seguida d’un punt: “Títol de l’article”, nom de la revista, número o volum, p. seguida de la pàgina concreta a la que fa referència.

Exemple: ROSSELLÓ BOVER, P.: “El canvi de segle a la literatura a Mallorca”, BSAL, 58, p. 16

Per citar articles de periòdics signats, la norma és la següent:

LLINATGE, nom, “Títol de l’article”, Títol del diari o revista, número, dia-mes-any, p. seguida de la pàgina que fa referència.

Exemple: TARABINI, Antoni, “Crisi social”, Diario de Mallorca, 15.763, 14-09-2011, p. 6.

– Per citar articles anònims de periòdics i revistes, la norma és la següent:

“Títol de l’article”, Títol del periòdic o revista, número, dia-mes-any, pàgina o pàgines (p. / pp.).

Exemple: “Caos aeroportuario”, Última Hora, 35.546, 15-06-2010, p. 8.

Per citar pàgines web, la norma és la següent:

LLINATGES, inicial nom seguida d’un punt: “Titol de l’article”, URL [Data i hora de consulta]

Exemple:

RIOS, H.: “Introducción al cine documental”, http://www.enerc.gov.ar/cefropro [3 d’agost de 2011, 19 hores].

– Quan se citi per segona vegada, però no de manera consecutiva, una mateixa obra, s’escriu:

LLINATGES, inicial nom, op. cit., pàgina o pàgines (p. / pp.).

En el cas de possible confusió, per haver citat prèviament dues obres del mateix autor, es posaran les dues o tres primeres paraules tel títol abans del “op. cit.”.

LLINATGES, inicial nom, Dues o tres primeres paraules…, op. cit., p.

– A les referències d’obres col.lectives s’ha d’evitar, en la mesura del possible, l’expressió DDAA o AADD, que no aporten informació i no facilita la localització de l’obra. El criteri a Temps de Comunicar per a les obres col.lectives és:

Fins a tres noms: Si hi ha més d’un nom, es farà constar en primer lloc el que figuri més destacat. Si no n’hi ha cap que destaqui, s’indicarà primer el que apareix en primer lloc a l’obra de referència. Més de tres noms: Només s’ha d’indicar el primer o els dos o tres primers i la resta s’ometen. S’afegeig al darrer nom “i altres”.

Exemple:

MEDINA, M., HERRERO, M. i altres: Series de televisión: el caso de Médico de Familia, Cuéntame como pasó y Los Serrano, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2008, p. 170.

– Se procurarà abreujar el nom de les editorials. Ometre: Editorial, SA, SL, entre d’altres.

– El nom de les ciutats de les editorials s’indicarà en la llengua en la que apareixen a l’obra.

 

4. Equip directiu.

Direcció: Dr. Joan Josep Matas Pastor

Producció: Sr. Llorenç Espasa Ribot – Toni Camps


Consell Editorial:

Dr. Sebastià Serra Busquets (Universitat de les Illes Balears)

Dra. Ángeles Durán Mañes (CESAG)
Comitè Científic:

Dr. Josep Maria Figueras Artigues (Universitat Autònoma de Barcelona)

Dr. Antonio Checa Godoy (Universitat de Sevilla)

Dr. Ángel Luis Rubio Moraga (Universitat Complutense de Madrid)

Dr. Francisco Fernández Beltrán (Universitat Jaume I de Castelló)