Enviament de treballs

ENVIAMENT DE TREBALLS 

1. Recepció d’originals.

La revista confirma als autors la recepció de l’article en un termini màxim de tres dies hàbils.

El Termini habitual de recepció d’orginals és:

1 gener-30 març. El número anual es publica en el mes d’octubre.

El Comitè de Redacció realitzarà una primera valoració dels articles rebuts amb la finalitat de valorar el compliment dels mínims de qualitat i d’ajustament al perfil de la revista.

 

2. Avaluació d’originals.

Temps de Comunicar només publica treballs inèdits que compten amb els informes favorables de dos revisors externs al CESAG, experts en la matèria.

Descarregar plantilla de revisió

Durant la revisió es manté l’anonimat de l’autor i dels avaluadors.

En el cas que els dos informes rebuts sobre un original siguin contradictoris, la revista sol.licitarà revisió a un tercer avaluador extern.

La revista es compromet a comunicar als autors la decisió positiva o negativa sobre la publicació dels seus originals en el termini d’un mes des de que s’han rebut. La comunicació s’acompanyarà amb el contingut dels informes anònims dels avaluadors externs.


3. Norma sobre els articles.

Els articles han de ser originals. Poden estar escrits en català o en castellà.

S’enviaran per correu electrònic al director de la revista: jmatas@cesag.org

L’autor respon sobre la seva autoria en qualsevol cas de conflicte que pugui sorgir amb els articles publicats.

El nombre màxim d’autors per article serà de tres. Si es tracta d’un original producte d’una recerca en la que han participat més persones, s’indicarà la resta de col.laboradors en una nota al final de l’article.

Consultar el manual d’estil

Els autors que els seus articles han obtingut un informe favorable però amb suggeriments de correcions el tornaran a enviar a Temps de Comunicar, una vegada incorporats els suggeriments de millora, en el termini d’un mes.