Matrícula d’alumnes que continuen estudis de grau. Curs 2020-2021

MATRÍCULA PER AL CURS 2020-2021. NOTA INFORMATIVA SOBRE LA FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA. ALUMNES ACTUALS DE TITULACIONS DE GRAU

Els terminis de matrícula del curs 2020-21 són els compresos entre els dies 1 al 29 de juliol (ambdós inclosos) i entre els dies 2 al 16 de setembre (ambdós inclosos).

Per formalitzar la matrícula haurà de complir els següents requisits en la seva totalitat:
a) Realitzar la matrícula des de la pàgina web de la Universitat.
b) Abonar en els terminis establerts l'import de la matrícula que correspongui resultant de la liquidació individual.
c) L'alumne haurà de lliurar PERSONALMENT, en la SECRETARIA DEL CENTRE D'ENSENYAMENT SUPERIOR ALBERTA GIMÉNEZ (CESAG), Costa de Saragossa 16, PALMA DE MALLORCA, 07013, els impresos de matrícula juntament amb la resta de documentació.

La matrícula produirà plens efectes quan s'hagi lliurat en els terminis establerts la totalitat de la documentació sol·licitada.


 • I. Com realitzar la matrícula

  a) Haurà d'accedir a l'enllaç "Matriculació on-line".
  b) A continuació, haurà de consignar el seu usuari (clau acadèmica) i contrasenya i anar proporcionant la informació que el sistema li vagi demanant a cada pas.
  c) Una vegada que l’ordinador confirmi que s’han realitzat tots els passos necessaris per a la matriculació i aparegui en pantalla el missatge "La seva matrícula ha estat acceptada" haurà d’imprimir una còpia de la matrícula amb els tres exemplars corresponents:
  1) Per a la Secretaria General.
  2) Per a l’Administració de la Universitat..
  3) Per a l’interessat.

  IMPORTANT:Aquells alumnes que van sol·licitar reconeixement de crèdits en formalitzar la primera matrícula i en el curs 2020-21 es matriculin del curs al qual pertanyi alguna de les assignatures relacionades en aquesta sol·licitud, s'han de matricular d'aquestes assignatures i comunicar-ho a Secretaria en el moment de formalitzar la matrícula.

 • II. Com efectuar el pagament de la matrícula

  Mitjançant transfèrencia/ingrés en compte de la quantitat que figuri com a "Import" en qualsevol sucursal de l'entitat bancàra següent (exclusivament):

  BANC SABADELL IBAN ES39 0081 0486 5400 0117 7620

  Important: En el concepte de la transferència/ingrés bancari cal indicar el següent: "MAT + nom i cognoms de l'alumne". Aquest número de compte és específic per a ingressar l'import de Matrícula, diferent del de la Quota de Docència Inicial.

III. Documentació a presentar per formalitzar la matrícula segons any d'inici d'estudi


MOLT IMPORTANT
Per motius de seguretat i prevenció derivats de la Covid-19, la presentació de documentació de matrícula del curs 2020-21 es realitzarà amb cita prèvia. Per concertar-la, s'ha d'usar el el SISTEMA DIGITAL DE RESERVA DE CITA A SECRETARIA (fer click a aquest enllaç o al botó de la columna lateral). El dia de la cita assignada, i seguint les mesures de seguretat i prevenció, tan sols podrà accedir al servei de secretaria el titular de la matrícula sense acompanyants i fent ús de la mascareta. (NO S'ATENDRÀ NINGÚ QUE NO TINGUI CITA)
 • Alumnes que iniciaren els seus estudis de grau abans del curs 2017-2018 (feu clic per accedir a la informació específica)

  DESCARREGA PDF AMB DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • III. Documentació a presentar per formalitzar la matrícula

   MOLT IMPORTANT

   Per motius de seguretat i prevenció derivats de la Covid-19, la presentació de documentació de matrícula del curs 2020-21 es realitzarà amb cita prèvia. Per concertar-la, s'ha d'usar el el SISTEMA DIGITAL DE RESERVA DE CITA A SECRETARIA (fer click a aquest enllaç o al botó de la columna lateral). El dia de la cita assignada, i seguint les mesures de seguretat i prevenció, tan sols podrà accedir al servei de secretaria el titular de la matrícula sense acompanyants i fent ús de la mascareta. (NO S'ATENDRÀ NINGÚ QUE NO TINGUI CITA)

   La matrícula serà formalitzada i produirà plens efectes quan s’hagin presentat a la SECRETARIA del CENTRE D'ENSENYAMENT SUPERIOR ALBERTA GIMÉNEZ (CESAG) la totalitat dels documents següents:

   A
   Impresos de matrícula degudament signats, juntament amb l’original i fotocòpia (format DIN-A-4) del resguard de l'ingrés/transferència bancària.

   B
   Mandat d'ordre de domiciliació SEPA (aquest mandat s'imprimeix al final del procés de matrícula juntament amb les còpies de la matrícula).

   C
   Imprès del Document de Quota Docència degudament signat (el document s'imprimeix al final del procés de matrícula juntament amb les còpies de la matrícula)

   D
   En cas de sol·licitar beca general del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes l’alumne haurà de presentar còpia de l’esmentada sol·licitud.


   (**) TOTA LA DOCUMENTACIÓ HA DE SER PRESENTADA EN UN TERMINI MÀXIM DE 7 DIES DESPRÉS DE LA REALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA. LA NO PRESENTACIÓ EN AQUEST PERÍODE PODRÀ ORIGINAR L'ANUL·LACIÓ TOTAL DE LA MATRÍCULA. (Aquells alumnes que hagin fet la matrícula entre els dies 24 i 29 de juliol podran lliurar la documentació la primera setmana de setembre).

   Important: la realització del pagament de la matrícula fora dels terminis establerts comportarà l'aplicació d'un recàrrec del 10% al preu de matrícula per formalització de la mateixa fora de termini. Únicament quan el retard sigui justificat i per causa aliena a l'alumne, no serà procedent realitzar l'esmentat recàrrec.

  • IV. Assegurança escolar

   Els alumnes menors de 28 anys queden assegurats per la Seguretat Social. El preu d'aquesta assegurança està inclòs en el pagament de les taxes acadèmiques que es realitza per domiciliació bancària en el cobrament de la quota d'octubre.

   Els alumnes del Grau en CAFE majors de 28 anys hauran d'adherir-se a una assegurança contractada pel CESAG per a la realització dels seus estudis. El preu d'aquesta assegurança està inclòs en la quota de docència del mes d'abril, que es realitza per domiciliació bancària.

   Els alumnes de 28 anys o més han d'adherir-se a una assegurança contractada pel CESAG per a la realització dels seus estudis. El preu d'aquesta assegurança es carregarà juntament amb la quota de docència del mes d'abril, que es realitza per domiciliació bancària.

   Els que estiguin interessats poden obtenir més informació en els Serveis Administratius del CESAG.

 • Alumnes que iniciaren els seus estudis de grau a partir del curs 2017-2018 (feu clic per accedir a la informació específica)

  DESCARREGA PDF AMB DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • III. Com obtenir el document de la quota de docència

   a) Un cop hagi realitzat tots els passos necessaris per a la matriculació apareixerà, al costat de la seva matrícula, el document de la Quota de Docència del que haurà d'imprimir DUES còpies:
   1) Exemplar per a l'Administració de la Universitat.
   2) Exemplar per a l'interessat.
   b) Posteriorment haurà de realitzar el pagament de l'import de la QUOTA DE DOCÈNCIA INICIAL, que hagi obtingut en el document de la Quota Docència.

  • IV. Com efectuar el pagament de quota de docència inicial

   Ha de fer el pagament de l'import de la quota Docència Inicial que hagi obtingut del document de la Quota Docència, en l'import estan incloses les Taxes Acadèmiques. El pagament s'ha d'efectuar mitjançant qualsevol de les següents formes:
   1) Pagament mitjançant targeta mitjançant la plataforma de pagament digital del CESAG.
   2) Ingrés o transferència bancària, d'acord a les següents dades bancàries:
   TITULAR DEL COMPTE: CESAG
   CODI IBAN: ES31 0081 0486 5500 0117 7521 (BANC SABADELL)

   Importante: En el concepte de la transferència/ingrés bancari cal indicar el següent: "C. Inicial + nom i llinatges de l'alumne ". Aquest número de compte és específic per a ingressar l'import de la quota de Docència Inicial, diferent al de Matrícula.

  • V. Documentació a presentar per formalitzar la matrícula

   MOLT IMPORTANT

   Per motius de seguretat i prevenció derivats de la Covid-19, la presentació de documentació de matrícula del curs 2020-21 es realitzarà amb cita prèvia. Per concertar-la, s'ha d'usar el el SISTEMA DIGITAL DE RESERVA DE CITA A SECRETARIA (fer click a aquest enllaç o al botó de la columna lateral). El dia de la cita assignada, i seguint les mesures de seguretat i prevenció, tan sols podrà accedir al servei de secretaria el titular de la matrícula sense acompanyants i fent ús de la mascareta. (NO S'ATENDRÀ NINGÚ QUE NO TINGUI CITA)

   La matrícula serà formalitzada i produirà plens efectes quan s’hagin presentat a la SECRETARIA del CENTRE D'ENSENYAMENT SUPERIOR ALBERTA GIMÉNEZ (CESAG) la totalitat dels documents següents:

   A
   Impresos de matrícula degudament signats, juntament amb l’original i fotocòpia (format DIN-A-4) del resguard de l'ingrés/transferència bancària.

   B
   Mandat d'ordre de domiciliació SEPA (aquest mandat s'imprimeix al final del procés de matrícula juntament amb les còpies de la matrícula).

   C
   Imprès del Document de Quota Docència degudament signat, juntament amb l'original i fotocòpia (format DIN-A-4) del resguard de la transferència, ingrés bancari o resguard de pagament del TPV en línia de la QUOTA DOCÈNCIA INICIAL.

   D
   En cas de sol·licitar beca general del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes l’alumne haurà de presentar còpia de l’esmentada sol·licitud.


   (**) TOTA LA DOCUMENTACIÓ HA DE SER PRESENTADA EN UN TERMINI MÀXIM DE 7 DIES DESPRÉS DE LA REALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA. LA NO PRESENTACIÓ EN AQUEST PERÍODE PODRÀ ORIGINAR L'ANUL·LACIÓ TOTAL DE LA MATRÍCULA. (Aquells alumnes que hagin fet la matrícula entre els dies 24 i 29 de juliol podran lliurar la documentació la primera setmana de setembre).

   Important: la realització del pagament de la matrícula fora dels terminis establerts comportarà l'aplicació d'un recàrrec del 10% al preu de matrícula per formalització de la mateixa fora de termini. Únicament quan el retard sigui justificat i per causa aliena a l'alumne, no serà procedent realitzar l'esmentat recàrrec.

  • VI. Assegurança escolar

   Els alumnes menors de 28 anys queden assegurats per la Seguretat Social. El preu d'aquesta assegurança està inclòs en el pagament de les taxes acadèmiques.

   Els alumnes de 28 anys o més han d'adherir-se a una assegurança contractada pel CESAG per a la realització dels seus estudis. El preu d'aquesta assegurança es carregarà juntament amb la quota de docència del mes d'abril, que es realitza per domiciliació bancària.

   Els que estiguin interessats poden obtenir més informació en els Serveis Administratius del CESAG.


Important
Important: la realització del pagament de la matrícula fora dels terminis establerts comportarà l'aplicació d'un recàrrec del 10% en el preu de matrícula per formalització de la mateixa fora de termini. Únicament quan el retard sigui justificat i per causa aliena a l'alumne, no serà procedent realitzar l'esmentat recàrrec.
** TOTA LA DOCUMENTACIÓ HA DE SER PRESENTADA EN UN TERMINI MÀXIM DE 7 DIES DESPRÉS DE LA REALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA. LA NO PRESENTACIÓ EN AQUEST PERÍODE PODRÀ ORIGINAR L'ANUL·LACIÓ TOTAL DE LA MATRÍCULA (Aquells alumnes que hagin fet la matrícula entre els dies 24 i 29 de juliol podran lliurar la documentació la primera setmana de setembre)

Sol·licitud de matrícula a TFG sense complir requisits (del 17 de setembre a l'1 d'octubre de 2020)


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Menú