• Imagen del Curso de Monitor de Tiempo Libre

Curs de monitor de temps lliure. Escola de temps lliure Alberta Giménez

L'Escola de Temps Lliure Alberta Giménez ofereix un curs per a l'obtenció de la titulació de Monitor de Temps Lliure. El curs, que s'inicia el proper 1 de juliol de 2016, consta de 180 hores, i finalitzarà el 26 de juliol. Hi ha una part teòrica, de 100 hores lectives, que s'imparteix al CESAG, i una part pràctica de 80 hores addicionals, que es poden realitzar en dues modalitats: intensiva o continuada. Termini de matrícula: entre el 23 de maig i el 21 de juny de 2016. • p>La nostra escola Alberta Giménez, es proposa oferir cursos per a l'obtenció de la titulació de Monitor de Temps Lliure, així com la de Director de Temps Lliure per a aquest curs escolar 2015- 2016:

  Els objectius que volem assolir són:
  -Formar persones per realitzar activitats socioculturals i recreatives, d'especial interès per a la infància i la joventut, tant en el medi urbà com en la naturalesa. -Capacitar l'alumnat per treballar en l'àmbit de l'educació en el lleure amb la infància i joventut, propiciant un procés de reflexió i interiorització de determinats valors i actituds, necessaris per al desenvolupament d'aquesta tasca.
  -Capacitar l'alumnat perquè sàpiga desenvolupar un treball grupal amb nins/es i joves i elaborar el projecte d'intervenció, la planificació i el desenvolupament de les activitats corresponents.
  -Desenvolupar els coneixements i les habilitats que capacitin per al treball en activitats de Temps Lliure i Juvenil, i/o la dinamització de les associacions juvenils.

  Les persones que vulguin accedir a aquest curs de formació, hauran de tenir una edat mínima de 17 anys complerts a l'iniciar-se el curs i no menor de 18 al rebre el diploma corresponent i tenir una formació acadèmica mínima de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria o el seu equivalent acadèmic.

 • MÒDUL I: SOCIOLÒGIC

  1. LA CULTURA I EL TEMPS LLIURE
  1. 1. Temps lliure i animació sociocultural
  1. 2. El temps lliure a l'actualitat

  2. SOCIOLOGIA I TEMPS LLIURE
  2. 1. Concepte d'oci i temps lliure
  2. 2. Aproximació de necessitats bàsiques
  -Temps de treball productiu
  -Temp d'estudi
  -Temps de treball domèstic
  Temps lliure
  2.3. Aproximació als diferents tipus d'oci
  -Oci passiu
  -Oci activ
  2. 4. Serveis i agents
  -Serveis i agents d'infància i joventut municipals, insulars i autonòmics

  MÒDUL II: PSICOLÒGIC

  1. PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA
  1.1. Punts bàsics del desenvolupament dels nins i adolescents entre 2 i 18 anys en nivells
  -Físic psicomotriu
  -Afectiui emocional
  -Social i interpersonal
  -Cognitiu
  1. 2. Aspectes bàsics que cal tenir en compte per treballar amb nins i adolescents durant aquestes franges d'edats
  -El reforç de l'infant i el jove en el grup

  2. PSICOLOGIA SOCIAL I DE GRUP
  2. 1. La comunicació entre les persones
  2. 2. Què és un grup? Característiques bàsiques (composició, rols, posicions i lideratge)
  2. 3. Dinàmiques de grup
  2. 4. Situacions grupals en el camp de temps lliure
  2.4.1. Habilitats socials i de comunicació
  2.5. La resolució de conflictes
  2. 6. Integració de persones amb discapacitat
  -Concepte d'integració, normalització i temps de lliure
  -Factors i pautes per a la integració
  -Tipus de dèficit i estratègies d'intervenció
  2. 7.Integració de persones amb dificultats socials
  -Concepte d'inadaptació social
  -Anàlisi de factors que afavoreixen l'exclusió social
  -Els nins en dificultat social
  -Estratègies d'intervenció
  2. 8. Avaluació del grup per a l'atenció a la diversitat

  MÒDUL III: EDUCATIU

  1. PEDAGOGIA DEL TEMPS LLIURE
  1. 1. El concepte d'educació: Aprenentatge i educació. Àmbits educatius de l'infant i el jove (família, escola i oci). Característiques i funcions
  1. 2. L'educació en el lliure. Principis i possibilitats

  2.LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL
  2.1. El grup com a element educador
  2. 2. Avantatges i desavantatges que apareixen en un grup

  3. EL PROJECTE I EL PLA D'ACTIVITATS EDUCATIVES
  3. 1. Elaboració d'un projecte:
  Anàlisi de la realitat,
  Planificació
  Implementació
  Avaluació
  Elaboració d'activitats

  4. LA TRANSVERSALITAT COM A EIX VERTEBRADOR DE L'EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE
  4. 1. Educació en valors
  4. 2. Educació per a la salut
  4. 3. Educació petr a la pau
  4. 4. Educació intercultural i societat multicultural
  4. 5.L'educació per a la igualtat d'oportunitats d'ambdós sexes
  4. 6. Educació mediambiental
  4.7. Educació vial

  MÒDUL IV: ORGANITZATIU

  1. L'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA DE FEINA
  1. 1. El pla diari
  1. 2. Responsabilitats i recursos del monitor
  1. 3. Elaboració d'un pla d'emergència en una acampada
  1. 4. La cuina en el campament.
  1. 5. Organització de l'acampada
  1. 6. Pràctica del treball I

  2. OPTIMITZACIÓ DE TEMPS (PLANIFICACIÓ)<7p>

  3. ORGANITZACIÓ DEL GRUP
  3. 1. Presentació
  3. 2. Competències del monitor per al treball en grup
  3. 2. 1. Introducció
  3. 2. 2. Descripció del monitor facilitador
  3. 2. 3. Què fer i no fer davant de situacions difícils?
  3. 2. 4. Conclusions

  4. AVALUACIÓ GENERAL DEL TREBALL COM A MONITOR
  4.1. Pedagogia i Tècnica del Monitor de Temps Lliure
  4.2. Capacitats del monitor de Temps Lliure
  4.3. Formació continuada
  4.4. Àmbits, aspectes i funcions

  LEGISLACIÓ BÀSICA REFERENT A TEMPS LLIURE

  MÒDUL V: TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ

  TÈCNIQUES DE DINÀMICA DE GRUP
  1. Tècniques per a la recepció i cohesió de grup
  2. Tècniques divisòries
  3. Jocs de desinhibició
  4. Tècniques per al coneixement
  5. Tècniques per fomentar la participació
  6. Tècniques de planificació
  7. Tècniques d'organització

  2.TÈCNIQUES D'ANIMACIÓ PER AL GRUP
  2.1. El joc
  -Joc físic i joc intel·lectual
  -Jocs cooperatius
  -Joc d'exterior
  -Joc d'interior
  -Joc d'aigua
  -Jocs de coneixement
  -Jocs de distensió
  -Jocs del món
  2. 2. L'expressió
  -Expressió plàstica
  -Música i dansa: com ensenyar danses i cançons
  -Dramatització i narració
  2.3. El senderisme (Presentació)
  -Introducció
  -Tècniques d'orientació
  -Disseny de rutes
  2. 4. Preparació de vetllades
  Planificació i desenvolupament
  2.5. Recursos
  2.6. El paper del monitor: com animar les vetllades

  3. TÈCNIQUES D'ORGANITZACIÓ I MUNTATGE D'ACAMPADES
  3. 1. Valoració del terreny, com acampar, com fer una foguera, la tenda de campanya ...
  3. 2. La tenda de campanya. Tipus, parts
  3. 3. Instal·lació de la botiga, muntatge i altres serveis
  3. 4. Preparació de materials
  3. 5. L'Orientació (Presentació)
  3. 6. Propostes didàctiques a l'orientació

  MÒDUL VI: ACTIVITAT ESPORTIVA; ESPORT I PREESPORT

  1. INICIACIÓ A ESPORTS COL·LECTIUS
  1.1. Neix l'Esport
  1.2. Quan el joc es converteix en Esport
  1.3. Consideracions generales
  1.4. Característiques bàsiques
  1.5. Iniciació als esports d'equip
  - Bàsquet
  - Handbol
  1.6. Preesportius

  2.INICIACIÓ ALS JOCS PER PLURIDISCAPACITATS

  3. PRÀCTICA II DE PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS

  MÒDUL VII: TÈCNIQUES SANITÀRIES

  1. CONCEPTES ANATOMOFISIOLÒGICS
  2. VALORACIÓ DEL LESIONAT
  3. SUPORT VITAL BÀSIC
  4. HEMORRÀGIES
  5. FERIDES, CONTUSIONS I CREMADES
  6. TRAUMATISMES
  7. LIPOTÍMIA, SÍNCOPE. CONVULSIONS
  8. EMERGÈNCIAS PER CALOR

 • L'estructura del curs la portarem a terme de la següent manera:
  1. Part teòrica: 100 hores lectives presencials.
  2. Part pràctica: 80 hores.

  La part teòrica del curs tindrà lloc al Centre d'Estudis Superiors Alberta Giménez, Carrer Costa de Saragossa 16, Palma de Mallorca.

  La part pràctica els alumnes podran realitzar-la en centres, associacions, empreses d'animació, o qualsevol entitat que dugui a terme projectes d'intervenció sociocultural.
  L'activitat de pràctiques s'ha de fer en alguna de les següents modalitats:
  Activitat intensiva en campaments, colònies, escola d'estiu, etc. Amb una durada mínima de deu dies, exercint funcions de monitor / a.
  Activitat continuada en una entitat que desenvolupi activitats de temps lliure infantil i juvenil, exercint funcions de monitor/a.

  Horaris curs de monitor de temps lliure (juliol 2016)
  DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
  1 JULIOL 2016

  9:00-13:00h
  EDUCATIU
  4 JULIOL 2016
  9:00-14:00h
  EDUCATIU
  5 JULIOL 2016
  9:00-14:00h
  EDUCATIU
  6 JULIOL 2016
  9:00-14:00h
  TÈCNIQUES ORGANITZATIVES
  7 JULIOL 2016
  9:00-14:00h
  TÈCNIQUES ORGANITZATIVES
  8 JULIOL 2016
  9:00-14:00h
  TÈCNIQUES ORGANITZATIVES
  11 JULIOL 2016
  9:00-14:00h
  SOCIOLÒGIC
  12 JULIOL 2016
  9:00-14:00h
  SOCIOLÒGIC
  13 JULIOL 2016
  9:00-13:00h
  SOCIOLÒGIC
  14 JULIOL 2016
  9:00-13:00h
  PSICOLÒGIC
  15 JULIOL 2016
  9:00-13:00h
  PSICOLÒGIC
  16 JULIOL 2016
  CONVIVÈNCIA
  8:00-18:00h
  ACTIVITATS ESPORTIVES
  TÈCNIQUES INTERVENCIÓ
  18 JULIOL 2016
  9:00-13:00h
  PSICOLÒGIC
  19 JULIOL 2016
  9:00-14:00h
  ACTIVITATS ESPORTIVES
  20 JULIOL 2016
  9:00-14:00h
  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN
  21 JULIOL 2016
  9:00-14:00h
  TÈCNIQUES INTERVENCIÓ
  22 JULIOL 2016
  8:00-14:00h
  TÈCNIQUES INTERVENCIÓ
  23 JULIOL 2016
  CONVIVÈNCIA
  8:00-18:00h
  ACTIVITATS ESPORTIVES
  TÈCNIQUES INTERVENCIÓ
  25 JULIOL 2016
  8:00-14:00h
  TÈCNIQUES SANITÀRIES
  26 JULIOL 2016
  8:00-14:00h
  TÈCNIQUES SANITÀRIES

 • Mòdul IProfessor
  Mòdul I: SociològicMiguel Salom
  Mòdul II: PsicològicMiguel Salom
  Mòdul III: EducatiuArantxa Soria
  Mòdul IV: Tècniques d'OrganitzacióArantxa Soria
  Mòdul V: Tècniques d' intervencióMiguel Grimalt
  Mòdul VI: Activitats esportives
  Miguel Grimalt
  Mòdul VII: Tècniques sanitàriesMar Vilchez
 • L'anàlisi i l'avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge es realitzaran en les reunions de l'equip directiu de l'escola de Temps Lliure, en el seguiment que faci el professorat, en cadascun de les activitats proposades; aquest seguiment constarà a les actes de l'equip directiu.

  Els criteris a avaluar són els següents:
  1. A la part teòrica: 100 hores lectives i presencials. S'avalua per assistència, sent el 80% de la mateixa requisit indispensable, per considerar l'alumne apte en aquesta fase.
  2. En Part pràctica: 80 hores. El procés per a la realització de pràctiques constarà de les següents fases:
  Projecte de pràctiques: segons el guió facilitat per l'escola, on es descriuen tots els aspectes que defineixen l'activitat en la qual es va a participar, així com altres qüestions de caràcter tècnic que l'alumnat ha de determinar amb l'entitat en la qual va a dur-les a terme. El projecte de pràctiques ha de ser visat i aprovat per l'escola abans de l'inici les mateixes.
  Desenvolupament de les pràctiques segons projecte i modalitat triada.
  Memòria de pràctiques que haurà igualment de ser visada i aprovada per l'escola per procedir a la tramitació del corresponent títol.

  L'alumnat disposarà de 12 mesos des que finalitza la fase teòrica pràctica per completar el procés de pràctiques descrit. (Tant el model de projecte, com de memòria, les adjuntem a aquesta programació a manera d'annex).
  Fins que les dues arts del treball, juntament amb la part teòrica, no compleixi els requisits detallats, l'alumne no figurarà com a apte, i per tant, no se li tramitarà el títol.

  Instruments d'avaluació
  Assistència i participació
  Projecte de pràctiques
  Memòria de pràctiques.

  Tipus d'avaluació
  Es durà a terme l'avaluació, preferentment a través de l'observació continuada de l'evolució del procés d'aprenentatge de cada alumne i de la seva maduració personal. El procés d'avaluació serà continu i constarà de:
  - Avaluació formativa, que es realitza al llarg del curs per mitjà d'observacions, activitats, utilització de recursos informàtics, etc.
  - Una avaluació final del procés. En la qual es revisarà el projecte de pràctiques, i la memòria de pràctica. La seva finalitat és descobrir si els objectius s'han complert o no, per donar-li la qualificació d'apte o no apte.

  Criteris de Qualificació
  Assistència i participació: 30%
  Projecte de Pràctica: 20%
  Memòria de Pràctiques: 50%
  La Qualificació que es donarà és apte o no apte.

 • PLACES OFERTES: El mínim d'alumnes matriculats per realitzar el curs serà de 15. Com a màxim s'admetran 30 alumnes.

  PREU: 280 euros. Hi haurà un 10% de descompte per als alumnes del CESAG. Per als exalumnes graduats en el CESAG també s'aplicarà un 10% de descompte.

  TERMINI DE MATRÍCULA: El termini de matrícula estarà obert entre els dies 23 de maig i 21 de juny ambdós inclosos. Els alumnes seran admesos per estricte ordre d'inscripció. Per formalitzar la matrícula cal haver omplert el formulari d'inscripció i lliurar a secretaria el resguard del pagament, fotocòpia de DNI i dues fotografies mida carnet. Els que no siguin alumnes del CESAG hauran d'acreditar que estan assegurats

  El pagament pot realitzar-se en efectiu a l'Administració del CESAG o bé mitjançant transferència al compte del Banc Sabadell ES31 0081 0486 5500 0117 7521. En el cas de fer un ingrés o transferència és obligatori posar el nom de l'alumne i el concepte de Curs de Monitor de Temps Lliure.


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Menú